2020. május 13. Az Úr Jézus és a Szentlélek…

„Drága kicsi gyermekeim! Nektek adatott, hogy megismerjétek az Isten Országa titkát. Hatalmas kegyelmet kaptatok. Ti Énbennem, Én tibennetek. Bennetek lakom az Igében, a szeretetben és a Szentáldozásban. Ti pedig Bennem laktok, mint parányi életek, akiket fokról fokra átváltoztatok dicsőségem gyermekeivé. Amikor a szívetekbe fogadtok Engem, Belém istenültök, és Én belétek oltom istenségemet. Elmerültök Bennem, mint parányi vízcseppek a hatalmas szeretet-óceánban.

Fogadjátok áldásomat, melyet Szívem végtelen szeretetével adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Ima a Szentlélek által: „Drága Jézusom! Magasztalom és dicsőítem a Te legszentebb Nevedet. Hálát adok Neked azért, hogy köztünk maradtál a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, az igében, ami a Te tanításod, és a szeretetben, mert egyedül Benned tudunk igazán szeretni.

Ó, Jézusom, imádott Királyom! Kérlek, végy körül bennünket szent angyalaiddal, vezess minket az igaz úton, hogy mindig Téged kövessünk, és soha le ne térjünk a Te ösvényedről! Te vagy az Út, az Igazság és az Élet. Az Út, amelyen járnunk kell úgy, hogy követjük példádat. Formálj minket egyre jobban képmásodra! Tanításod az egyetlen Igazság, amit ha megtartunk, üdvözülünk. Te vagy örök Életünk, imádott Királyunk. Te mondtad: aki eszi az Én Testemet és issza az Én Véremet, annak örök élete van. De aki nem eszi, és nem issza, annak nincs élete. Ha Benned élünk, olyanok vagyunk, mint a szőlővesszők, amelyek dús termést hoznak. De ha elutasítanánk Téged, száraz ágak lennénk, amelyek nem valók egyébre, csak tűzrevalónak.

Jézusom, Királyom, örök Boldogságom! Te mondtad: „Legyetek szentek, amint Én Szent vagyok.” Formálj engem Magadhoz méltóvá! Olyan akarok lenni, mint Te! Mindenben hasonlóvá szeretnék válni Hozzád, hogy ha a Mennyei Édesatya letekint rám, rólam is el tudja mondani, amit Rólad: „Ez az Én szeretett gyermekem, akiben kedvem telik.”

Égi Édesanyám! Ma van fatimai jelenésed 103. évfordulója. Téged elküldött Szent Fiad ebbe a siralomvölgybe, hogy figyelmeztesd gyermekeidet, és vezesd őket Hozzá. Vérkönnyeket sírsz azok miatt, akik nem akarják meghallani szavadat. Sajnos, ma is sokan menetelnek a széles úton, amely a kárhozatra visz. Még sokkal többen, mint amikor megjelentél Fatimában. Tudom, Szűzanyám, hogy az idő egyszer lejár. Kérlek, imádkozz gyermekeidért, hogy meghallják szavadat, megfogadják tanácsaidat, elforduljanak a rossztól, és Szent Fiadat kövessék a keskeny úton, amely az életre visz. Szűzanyám, ments meg minket a sátán minden cselszövésétől, csapdájától! Ölelj magadhoz, terítsd ránk istenanyai palástodat! Helyezz minket Szent Fiad irgalmas Szívébe! Esdd le számunkra a megtérés kegyelmét! Mert csak ott van szeretet és béke, ahol befogadjuk Jézus tanítását, és tettekre váltjuk.

Fatimai Királynőnk, kérlek, könyörögj érettünk, hogy megfogadjuk szavadat, és üdvözüljünk! Drága Szűzanyám! Veled együtt akarom kimondani életem minden helyzetében: „Íme, az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a Te igéd szerint.” Kérlek, esdd le számunkra az alázat, a tisztaság és az engedelmesség erényét, hogy Hozzád hasonlókká váljunk, és elnyerjük az örök életet!

Jézusom, imádott Királyom! Egyedüli örömöm, békém, boldogságom! Vonzzál mindig Magadhoz! Boríts be minket értünk kiontott drága Szent Véreddel, hogy mindig felismerjük és megtegyük akaratodat, és maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet. Kérlek téged, áldj meg minket, imádott Főpapunk, örök üdvösségünk Szerzője, végtelenül szerető áldásoddal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Márk 4, 11: „Jézus mondta: nektek adatott, hogy ismerjétek az Isten Országa titkát”