Category: 2021 áprilisi üzenetek

2021. április 2-án, Nagypénteken az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Most még jobban bízzatok Bennem! Adjátok át az életeteket Nekem! Ne ti akarjátok megoldani a sorsotokat, hanem bízzátok azt Rám. Én Mindenható vagyok. Minden rosszból jót tudok kihozni. De ehhez a ti hitetek és imátok kell. Ha továbbra is kirekesztetek Engem az életetekből, azzal csak súlyosbítjátok a helyzeteteket. Bízzatok Bennem! Ha elegen imádkoztok, akkor hamarosan közbe fogok lépni. Ez most a nagy nyomorúság órája. Erről mondtam, hogy olyan nagy szorongatás lesz, amilyen még nem volt, amióta fennáll a világ és nem is lesz. Most rövidítem meg az időt választottjaim kedvéért. (Máté 24)

Kicsinyeim! Bízzatok Bennem! Ti, akik szüntelenül imádkoztok, megmenekültök ettől sötét órától. Akár éltek, akár haltok, az Enyéim vagytok és az örök boldogság vár rátok. Most választják szét szent angyalaim a búzát a pelyvától. Jaj azoknak, akik zsarnokoskodnak felettetek! Ők ugyanazt kapják vissza, amit nektek adnak. A pokol lesz osztályrészük, ahol örökké szenvedni fognak.

Drága gyermekeim! Hamarosan közbe fogok avatkozni. Elhozom a Nagy Figyelmeztetést, amire most nagyobb szükségetek van, mint szemetek világára. Addig is minden nap imádkozzátok el háromszor az ördögűző imát és kérjétek a Szentlelket, hogy adja meg a tisztánlátást. Kiárasztom Szentlelkemet, hogy ki-ki meglássa, mit érdemel tettei alapján. Imádkozzatok, hogy mielőbb jöjjek vissza dicsőségemben és szám leheletével megsemmisítsem a gonoszt. Ő most azt hiszi, hogy győzött. Az egész világon uralkodik. Ez a járvány is az ő műve. De ti ne féljetek! Az utolsó szó az Enyém. A jövő az Én kezemben van. Miután megtisztítottam ezt a bűneiben vonagló világot, újjá fogom alkotni, és elhozom nektek az ezer éves béke uralmát. Ezer évre a pokol fenekére vetem a sátánt. Nem lesz többé uralma rajtatok. Akik pedig őt szolgálták, vele együtt mennek az örök szenvedés helyére.

Gyermekeim! Ne féljetek! Ne hallgassatok olyan híreket, ami félelemben tart benneteket! Bízzatok Bennem! Én mindennek fölötte állok. Imádkozzatok azért, hogy mielőbb térjek vissza dicsőségemben! Akkor emeljétek fel fejeteket, mert elérkezik  üdvösségetek. Bízzatok! Bízzatok, és soha semmitől ne féljetek! Nekem hatalmam van kimenekíteni titeket minden veszélyből, de bizalmatok mértékében tudom nektek adni kegyelmemet. Mondjátok el naponta az irgalmas rózsafüzért! Erre minden kegyelmet megadok. Újra mondom: Bízzatok nagyon Bennem, és semmitől se féljetek! Én veletek vagyok a világ végéig. Jobban szeretlek benneteket, mint saját életemet, amit értetek áldoztam a keresztfán. Szemléljetek Engem a kereszten! Magamra vettem minden bűnötöket. De nem a halálé volt az utolsó szó, mert feltámadtam és örökké élek. Mindazt, aki hisz Bennem, feltámasztom az utolsó napon. Velem együtt fogtok élni az örök boldogságban, és meg fogjátok látni dicsőségemet. Higgyetek és bízzatok Bennem! Erre áldalak meg benneteket, Szívem örök szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében”

Szentírási megerősítés: Lukács 18, 24-35: Mert ahogy a cikázó villám az ég egyik szélétől a másikig villan, úgy jön el azon a napon az Emberfia is. Előbb azonban sokat kell szenvednie, és el kell tűrnie, hogy ez a nemzedék megvesse. És mint Noé korában történt, úgy lesz az Emberfiának idejében is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek egészen addig a napig, amíg Noé be nem szállt a bárkába. Akkor jött a vízözön, és mind elpusztította őket. Ugyanúgy, ahogy Lót napjaiban történt: ettek, ittak, vettek, eladtak, ültettek, építettek. Aztán azon a napon, amelyen Lót elhagyta Szodomát, tüzes kéneső esett az égből, és mind elpusztította őket. Ugyanez fog bekövetkezni azon a napon, amelyen az Emberfia megjelenik. Aki azon a napon a háztetőn lesz, és a holmija lent a házban, ne jöjjön le érte. Hasonlóképpen, aki kinn lesz a határban, ne térjen vissza érte. Gondoljatok Lót feleségére! Aki folyvást azon fáradozik, hogy életét megmentse, elveszíti, aki ellenben elveszíti, az megmenti. Mondom nektek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban. Az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Két asszony fog együtt őrölni, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják.” 

Ördögűző imák:

Ó Mária mennyek Királynője, az angyalok Úrnője, Akit Isten azzal hatalmazott és bízott meg, hogy a sátán fejét széttapossad, alázatosan kérünk, küldj égi sereget, akik a Te vezénylésed mellett szüntelenül gyengítik a sátán hatalmát és végül mind a pokol fenekére taszítsák. Ki olyan, mint az Isten?! Szent angyalok kerubok és szeráfkarok, kérünk, szorgosan őrködjetek felettünk! Te pedig jóságos gyöngéd égi Édesanyánk, kérünk Téged, szánj meg minket, és légy mindenkor a mi édes reményünk és biztos menedékünk. Ámen.

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

1. Ó, alkotó Lélek, jövel,
és szívünk, lelkünk töltsed el!
Te alkotád a szíveket,
hozd nekik bő kegyelmedet!

2.    Kit úgy hívunk, Vígasztaló,
kit ád nekünk az Alkotó,
te, élő forrás, égi láng,
szent kenet, égből szállj le ránk!

3.    Te, hét ajándok kútfeje,
Atyánk kegyelmes jobb keze,
az Úr erős ígérete,
sugalmas ajkak ihlete.

4.    Gyújtsd meg szemünknek fényedet,
és szállj szívünkbe, Szeretet!
Ha testünk gyarló, s lankadunk,
légy mindig éber gyámolunk!

5.    Űzd messze tőlünk ellenünk,
Szent békességed add nekünk!
Te járj, Vezér, utunk előtt,
veszélytől védjen szent erőd!

6.    Add, ismerjük meg az Atyát
teáltalad, és egy Fiát,
és kettejüknek Lelke, te,
örökre légy lelkünk hite!

7.    Az Istent áldjuk, jó Atyát,
s ki felkelt sírból, szent Fiát,
s a Lelket, szívünk vigaszát,
most és örök időkön át!