Category: 2021 januári üzenetek

2021. január 24. Az Úr Jézus…

Drága gyermekeim! Készüljetek, mert nagyon közel van a nagy figyelmeztetés. Kiárasztom rátok Szentlelkemet, Aki megmutatja lelketek állapotát. Látni fogjátok egész életeteket. Gondolataitokat, szavaitokat tetteiteket. Látni fogjátok kegyelmemet, amivel jóra indítottalak benneteket, amikor engedelmeskedtetek indításomnak, és amikor csökönyösen ragaszkodtatok saját elképzelésetekhez, és visszautasítottátok kegyelmemet. Ilyenkor Én mindig eltávolodtam tőletek, mert tiszteletben tartom szabad akaratotokat. Minél többször utasítottatok el, annál jobban átadtátok magatokat a sátánnak. Rossz döntéseitek miatt sorra kudarcot vallottatok, ami miatt Engem okoltatok.

Gyermekeim! Amit Isten egyszer odaajándékozott az embernek, azt soha nem veszi vissza. Ez pedig az értelmetek és a szabad akaratotok. Bár látom, hogy rossz útra tértek, de erőszakkal nem rángatlak vissza benneteket. Megengedem a csalódásokat és a szenvedéseket, amelyeket azért adok, hogy visszatérjetek Hozzám. De még ekkor sem kényszerítelek benneteket. Ha rendszeresen olvasnátok a Szentírást, és legalább egy Miatyánkot elimádkoznátok, már megmenekülnétek a kárhozattól. Ezért kértem: szüntelen imádkozzatok! Éljetek szüntelen készenlétben, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát! Ezen a földön csak zarándokok vagytok. Hiába betonozzátok be ide magatokat, egyszer úgyis itt fogtok hagyni mindent. Ezt ígértem: Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol Én vagyok. (Jn 14, 2-3)

Olvassátok el a Jelenések könyvét! „Gyere, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány hitvesét!” És lélekben elvitt egy nagy magas hegyre, s ott megmutatta nekem a mennyből, az Istentől alászállt szent várost, Jeruzsálemet. Isten dicsőségét sugározta. Ragyogott, mint a drágakő, mint a kristálytiszta jáspis. Széles, magas fala volt, rajta tizenkét kapu. A kapuk fölött tizenkét angyal. Nevek voltak rájuk írva, mégpedig Izrael fiai tizenkét törzsének a nevei. Keleten három kapu, északon három kapu, délen három kapu és nyugaton három kapu. A város falának tizenkét alapköve volt, rajtuk a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve. Annál, aki beszélt velem, arany mérőnád volt, hogy megmérje a várost, kapuit és falát. A város négyszögben épült, a hossza annyi volt, mint a szélessége. Megmérte a várost e náddal: tizenkétezer stádium. Hossza, szélessége és magassága ugyanannyi volt. Megmérte a falat: száznegyvennégy könyök emberi mérték szerint, ami egyenlő az angyal mértékével is. Falai jáspiskőből épültek, a város pedig kristályhoz hasonló színaranyból. A város falainak alapjait mindenféle drágakő díszítette. Az első alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd, az ötödik szárdonix, a hatodik karneol, a hetedik krizolit, a nyolcadik berill, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt. A tizenkét kapu tizenkét gyöngy: mindegyik kapu egy-egy gyöngy. A város utcái tükörfényes színaranyból voltak. De templomot nem láttam benne, mert a Mindenható, az Úr, az Isten és a Bárány a temploma. A városnak nincs szüksége sem Napra, sem Holdra, hogy világítsanak, mert az Isten dicsősége ragyogja be, világossága pedig a Bárány. Fényében járnak a nemzetek, és a föld királyai elhozzák bele dicsőségüket. Kapuit nem zárják be soha, hisz ott nincs éjszaka. A népek odahordják kincseiket és értékeiket. Nem jut oda be tisztátalan, sem gonosztevő, sem hazug, csak azok, akik be vannak írva a Bárány életkönyvébe. (Jel 21, 9.27)

Szent Pál, aki elragadtatott oda ezt írta: Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. (1 Kor 2, 9)

Én meghaltam a ti üdvösségetekért. Ártatlanul Magamra vettem bűneiteket, és kegyetlen kínszenvedésemmel kifizettem a váltságdíjat. Ti miért nem akartok áldozatot hozni saját üdvösségetekért? Én csak azt tiltom meg, ami számotokra káros. Mindazt megadom, ami lelketek üdvösségére válik. A legtöbb ember éhezi a szeretetet. Én Magam vagyok a szeretet. Ha Nálam keresitek, megtaláljátok. Bennem nyugalmat talál lelketek. Erről ismeritek meg, hogy jó helyen jártok.

Gyermekeim! A bűnben nincs boldogság. A sátán elhiteti veletek, hogy az a jó, amire kísért. Ne higgyetek neki! Ő a nagy csaló, aki a kárhozatra akar taszítani benneteket. Három fő bűnnel kísért: a test bűnével, vagyis a paráznasággal, amire már Fatimában száz évvel ezelőtt mondta Édesanyám, hogy a legtöbb lelket viszi a pokolba.

A másik a mammonimádat, amiről Szent Pál leírta, hogy minden baj gyökere a pénz utáni sóvárgás. Így néhányan, akik törik magukat utána, már elpártoltak a hittől, és sok bajba keveredtek. (1 Tim 6,10)

Végül az uralkodás, amikor az ember istennek képzeli magát. Ez az önimádat, ami közönséges bálványimádás, mert saját magát állítja Isten elé, Isten helyébe.

Vegyetek példát Rólam. Én valóban Isten vagyok, és mégis a legmélyebbre aláztam magam. Megvolt a hatalmam rá, hogy kiszabadítsam magam a zsidók kezéből, mégis hagytam magamat megkínozni, keresztre feszíteni. De harmadnapra feltámadtam, és örökké élek. Atyám jobbján ülök az Isten végtelen dicsőségében. Titeket is ide hívtalak meg. De ahhoz teljesítenetek kell Atyám parancsát. Ez pedig a szeretet. Aki legyőzte önmagát, csak az tud győzelmet aratni a sátán fölött. Ezt csak úgy tudjátok megtenni, ha teljesen átadjátok az életeteket Nekem. Mindenben Rám hagyatkoztok. Megismeritek tanításomat, az Evangéliumot és tettekre váltjátok. Ha kirekesztetek Engem az életetekből, elvesztitek védelmemet, és kiszolgáltatjátok magatokat ellenfelemnek. Ő nem tartja tiszteletben szabad akaratotokat. Addig kísért, amíg el nem követitek a bűnt. Amíg testben éltek, vissza tudtok térni Hozzám a bűnbánat és a szentgyónás által. 

Gyermekeim! A világban annyira elhatalmasodott a bűn, hogy meg kell állítani a tömegeket, akik a lejtőn zuhannak lefelé a pokolba. Mielőtt elérkezik igazságosságom napja, kiárasztom rátok Szentlelkemet, Aki megvilágosít benneteket. Ekkor sokan meg fognak térni, de sajnos sok megátalkodott is lesz. Ők a kárhozatot választják. Ne várjátok meg azt a napot, amikor úgy fogtok égni, mintha tűzben lennétek. Akik bűnben élnek, látni fogják a poklot, ahová menniük kellene, ha abban a pillanatban meghalnának. De még kapnak Tőlem egy esélyt, hogy bűnbánatot tartsanak.

Gyermekeim! Figyelmeztetlek benneteket, mert az idő itt van. Úgy éljetek, mintha a következő pillanatban meg kellene halnotok. Gondoljatok arra, hogy Isten megfizet mindenkinek tettei szerint. Engem nem lehet becsapni, nem lehet Előlem elbújni. Jobb nektek, ha igaz bűnbánat által megtisztítjátok lelketeket, és így elkerülitek a kárhozatot. Kapaszkodjatok bele irgalmasságomba, amíg még a kegyelem ideje tart! Erre áldalak meg mindnyájatokat Szívem féltő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: Mt 22, 1: „Jézus szólt”