Krisztusban kedves Testvérek!

Ezen az oldalon az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei olvashatóak, melyek minden embernek, az egész világnak szólnak.

 

Mária Julianna 1983. augusztus 7. vasárnap reggel óta kap folyamatosan kinyilatkoztatásokat: 

„ A szentmisék után Jézus segít visszaemlékezni az általa adott üzenetekre, amelyeket többnyire a szertartás után tudok leírni.”

Értelmi üzeneteket kap: 

„hangot ugyanis nem hallok. Minden az agyamban játszódik le.”

Mária Julianna református családban született, s szülei csak nagyon ritkán vitték templomba. Mivel az 1950-es években volt gyermek, így titokban járt hittanra, s így is konfirmált. Nagymamája segítette Isten felé vezető útjában a legtöbbet. Nagypénteken étlen-szomjan böjtölt, és rendszerint végigsírta a szertartást a kis Mária Julianna. 22 évesen ment férjhez, és 30 évesen világra hozta egyetlen gyermeküket. Mária Julianna és kisfia sokat betegeskedtek. Férje, aki nem gyakorolta vallását, 14 évi házasság után elvált tőle s Mária Julianna egyedül nevelte tovább gyermekét. Később belső indíttatásra hitoktatói tanfolyamot végez, majd éveken át oktatja tanítványait, akik 8-10 éves gyerekek voltak. Azóta minden nap jár misére, s szentáldozáshoz járul. Havonta vagy gyakrabban gyón.

„Istenben találom minden örömömet, és Őbenne szeretem gyermekemet, akivel megajándékozott.”

†   †   †

A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható „lelki beszélgetések”, lelki naplók és följegyzések kiadására és olvasására a következő alapelvek érvényesek:

1. Az Acta Apostolicae Sedis 1966. december 29-i 58/16-ik számában a Hittani Kongregáció közölt egy dekrétumot, amelyet VI. Pál pápa 1966. október 14-én jóváhagyott, s melynek értelmében az Egyházi Törvénykönyv 1399. és 2318. paragrafusait eltörölték.
2. Azóta az Egyház részéről megengedett, tehát szabad az új megjelenésekről, kinyilatkoztatásokról, jövendölésekről, csodákról, stb. minden kifejezett egyházi engedély nélkül könyveket kiadni, azokat hívek között terjeszteni, és azokat olvasni, feltéve, ha az ilyen természetű írások nem tartalmaznak szent hitünkkel és a krisztusi erkölccsel ellentétes tanításokat.
3. 1975. márc. 19-én az Egyház ismételten megerősítette a fentebbi két kánon érvénytelenítését azzal, hogy lehetővé tette az ilyen könyvek egyházi jóváhagyás (Imprimatur) nélküli kiadását és olvasását. Az Imprimatur-ra csak akkor van továbbra is szükség, ha az ilyen kiadványokat a templomok előcsarnokában árusítják.