Category: 2020 decemberi üzenetek

2020. december 28. Az Úr Jézus…

„Nyisd ki a Szentírást!” Mt 25, 12-13: „Jézus válaszolt: Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.”

„Drága gyermekeim! Legyetek készen, mert abban az órában jövök el értetek, amikor nem gondoljátok. Szüntelen készenlétet kértem tőletek azért, mert ha várjátok a Velem való nagy találkozást, akkor a kegyelem állapotában vagytok. Ha pedig ilyen lelkülettel éltek, akkor magatokba tudjátok szívni kegyelmeimet, mint száraz szivacs a vizet. A szívetek tárva-nyitva van Előttem. Én vagyok kicsi szívetek Lakója, Aki az Oltáriszentségben belétek költözöm. Ó, mily nagyon vágyom rá, hogy minden ember szíve az Én otthonom legyen!

Drága gyermekeim! Ebben a zűrzavaros időben, amikor mindent a feje tetejére állított a gonosz, csak Én vagyok egyedüli örömötök, vigaszotok, reményetek és életetek célja. Csak Bennem talál nyugalmat lelketek. Csak az Én szárnyaim alatt tudtok megpihenni. Csak az Én irgalmas Szívemben tudtok elrejtőzni a gonosz támadásai elől. Helyet készítettem nektek Szívemben. Szívem a ti egyedüli, menedéketek, lakásotok, felüdülésetek, megpihenésetek, nyugalmatok, táplálékotok, mert szeretetemmel mindig kielégítelek, és örökké boldoggá teszlek benneteket.

Simuljatok bele egészen akaratomba! Mindig a Miatyánknak ezt a részét ismételgessétek: „Atyám, Aki a Mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te Akaratod, amint a Mennyben, úgy a Földön is.” Ha az Én Akaratom és Országom beteljesülésére vágyódtok, akkor mindig elégedettek lesztek sorsotokkal. Ha úgy fogadjátok el a körülményeket, ahogy vannak, soha nem fogtok csalódni. Ha mindig mély alázattal belesimultok akaratomba, és csak arra vágyódtok, hogy örök, rátok vonatkozó tervem teljesedjék rajtatok, akkor rájöttök, hogy mindaz a jó és rossz, ami titeket ér, benne van rátok vonatkozó örök tervemben. Azért, mert a keresztek hoznak közelebb Hozzám és egyesítenek Velem, a Keresztre-feszítettel. Az örömök pedig erőforrások a szenvedések elviselésére. Így lássátok a körülményeket, amelyek forgandók: hol jók, hol rosszak.

Azt kérem, hogy Én legyek mindig életetek központja, reménye, fénye, boldogsága! Mindent úgy tekintsetek kívülem, mintha már nem is lennének. Legyenek azok személyek, vagy tárgyak. Azért, mert ez a világ elmúlik, és amikor kiléptek testetekből, itt fogtok hagyni mindent. De Engem, aki örök vagyok és szívetek Jegyese, magatokkal visztek, hisz mindig veletek vagyok, soha nem hagylak el. Veletek maradok ebben a siralomvölgyben és az örök boldogságban.

Én hívtalak létre benneteket, Én akartam, hogy éljetek. Öröktől fogva kiválasztottalak titeket, hogy csak az Enyéim legyetek, csak az Én szeretetem tejét szívjátok magatokba, és vessetek el mindent, ami elválasztana Tőlem. Tagadjátok meg magatokat, ne álljatok szóba a kísértővel és soha ne kövessetek el bűnt! Amikor a gonosz kísért benneteket, és elétek hozza a bűnt, mint valami szép dolgot, gondoljatok mindig az Én megkorbácsolt, vérző Testemre, keresztre feszített Tagjaimra, amelyeket átszegeztek a ti üdvösségetekért. Szoruljon el a szívetek, és lássátok, hogy ártatlanul mennyit szenvedtem értetek azért, hogy megmentselek titeket az örök haláltól. Én mindig megadom nektek a kegyelmet, és eszetekbe juttatom ezeket a gondolatokat, és eltorlaszolok előttetek minden bűnre vezető utat, hogy soha ne tudjatok megbántani Engem. Azért, mert nektek az lenne a leges-legrosszabb, ha elszakítanátok magatokat Tőlem. Én pedig misztikusan újra meghalnék, ha el kellene veszíteni titeket.

Gyermekeim! Senki sem szeret úgy benneteket, a Mennyben és a Földön, mint Én. Ezért csak Hozzám ragaszkodjatok, szeressetek viszont Engem teljes szívetekből, teljes lelketekből, teljes elmétekből és minden erőtökből! Felebarátaitokat pedig Értem szeressétek úgy, ahogy Én szerettelek titeket, hogy feláldoztam Magamat értetek. Azt akarom, hogy ti is áldozzátok az életeteket Értem, Aki a rátok bízottakban vagyok jelen, hisz ezt mondtam: amit a kicsinyek közül eggyel tesztek, azt Velem teszitek. Ne sajnáljátok az időt, a fáradságot, amikor a lelkek megmentéséről van szó. Józanul osszátok be az időtöket, kérjétek, hogy mindig Én őrködjek fölöttetek, Én áldjam és többszörözzem meg az erőtöket, hogy jusson mindazokra, akiknek valóban szüksége van rátok. Kérjetek Tőlem lelkeket, akik mindörökké szeretnek majd Engem.

Kicsi gyermekeim! Én megőrizlek és megvédelek benneteket a gonosz minden cselvetésétől és megtartalak az életszentség útján, amíg el nem éritek célotokat, az örök üdvösséget. Szívem szeretete átölel, beburkol, irgalmas Szívem a ti örök menedéketek, melyet értetek döfött át a katona lándzsája. Azért szálltam le Atyám öléből és megtestesültem a Legszentebb Szűz méhében, hogy feláldoztassak értetek a keresztfán. Föl nem foghatjátok ezt a hatalmas, isteni bölcs szeretetet. Áldásom kísér benneteket minden lépésetekben, megőriz egész életetekben, hogy csak az Enyéim legyetek és maradjatok mindörökké. Fogadjátok áldásomat, melyet Szívem túlcsorduló, örök szeretetével adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: Máté 24, 2: „Bizony mondom nektek, nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának.” 

Jézus mondja: „Ugyanígy fogja a gonosz lerombolni Egyházamat, ahogy a jeruzsálemi templomot annak idején. De nem azért, mint a jeruzsálemi templomot, ami soha nem épült újjá, mert az ószövetséget felváltotta az új, hanem azért, hogy Egyházamat Én magam építsem újjá a Szentlélekben, az ezer éves béke uralmában, ahol híveim igazságban és életszentségben fognak élni. Az új világban, az ezer éves béke uralmában az emberek nem úgy fognak szaporodni, ahogy most, hanem úgy, ahogy Én öröktől fogva elterveztem. Erkölcsösek lesznek és szentül fognak élni. Az érzékiség bűne miatt bukott el Éva és Ádám. Az Én legszentebb Anyám szeplőtelenül fogant. Én a Szentlélektől fogantam szeplőtelen Anyám szűzi méhében. Mária által egy új teremtés lett. Az új világban is így kell lenni, nem is lehet másként.  A jelen világ minden bűnét átszövi az érzékiség. Az abortuszok, a házasságtörések, a szerelemféltésből származó gyilkosságok, a paráznaság, mind ebből származnak. Ez az első emberpár bukásának a következménye. Amikor ezer évre megkötözöm a sátánt, nem tud többé kísérteni.  Visszaállítom azt a paradicsomi állapotot, amire teremtettem az embert.”

Máté 24, 4-14: „Jézus így válaszolt: „Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket. Sokan jönnek majd a nevemben, s azt mondják magukról, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Háborúkról fogtok majd hallani, s háborús hírek fognak keringeni. Vigyázzatok, ne kerítsen hatalmába benneteket a félelem, ezeknek be kell következniük, de ez még nem a vég. Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Éhínség, ragály üti fel a fejét, és a föld megrendül itt is, ott is. De ez még csak a kezdete a gyötrelmeknek. Szorongattatásban lesz részetek, megölnek benneteket, s a nevemért minden nemzet gyűlölni fog titeket. Sokan eltántorodnak hitüktől, elárulják és gyűlölik majd egymást. Számos hamis próféta fellép, és sokakat tévedésbe ejtenek. A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Az országnak ezt az evangéliumát hirdetni fogják az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég.”

VálaszTovábbítás