Gobbi atya Krisztus dicsőséges eljöveteléről

2015. február 3-án az Úr Jézus:  

„Tegyétek közzé ezt a rendkívül fontos beszédet, hogy megvilágosítsa az elméket. Dicsőséges visszajövetelem már a küszöbön van. Készüljetek méltó fogadásomra bűnbánattal és életszentséggel. Akkor örömujjongásban fogtok kitörni, mert elérkezik a ti megváltásotok.”

.

Szentírási megerősítés: „”Akkor majd…megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és beteltek az Isten egész teljességével.” (Efezus 3, 18-19.)
.
.
† † 
.

Gobbi

Über die Wiederkunft Christi in Herlcihkeit

KRISZTUS DICSŐSÉGES ELJÖVETELÉRŐL

Stefano Gobbi atya beszéde San Marinoban, 1996. június 24-én.

Ez a fordítás a német eredetiből készült.

(Pax Kiadó, Esztergom)

 

Az ez évi Nemzetközi Papi lelkigyakorlatokon kb. 300 pap és 25 püspök vett részt. Eljött “a Máriás Papi Mozgalom bíborosa” is, ahogy az ecuadori Echevveria bíboros magát humorosan nevezi.  – De hagyjuk Gobbi atyát szóhoz jutni.

“Kedves Testvéreim, mi Szűz Mária Szeplőtelen Szívének diadalára vagyunk kiválasztva. Ezért hívta életre a Szűzanya az Egyházban a MÁRIÁS PAPI MOZGALMAT, és minket, papokat hívott meg arra, hogy részt vegyünk ebben a Mozgalomban, hogy mi legyünk Szeplőtelen Szíve diadalának eszközei a világban.

Miképpen lehetünk e diadal eszközei?

Szűz Máriának a mi életünkben kell diadalt aratnia. Ennek megvalósítására azt kéri, ajánljuk fel magunkat Szeplőtelen Szívének, hogy anyaként léphessen be papi életünkbe. Akkor majd átalakít, hogy egyre inkább Jézus Szentséges Szíve szerinti papokká tegyen bennünket.

Szeplőtelen Szíve akkor arat diadalt bennünk, ha majd hasonlónak lát minket Fiának, Jézusnak Szívéhez.

A Szent Szűz a cönákulumot kéri tőlünk annak érdekében, hogy támogatni tudjon ezen az úton, a Szentlélek pedig átalakíthasson minket. Üzenetein keresztül alakít át minket. Az üzenetek segítséget jelentenek, amit az Istenanya azért ad, hogy Szeplőtelen Szívének tett felajánlásunk szerint tudjunk élni, és hogy ez a Szív diadalt arathasson életünkben.

Ha már a mi életünkben diadalt aratott, akkor válhatunk majd mi is az Ő Szeplőtelen Szíve diadalának eszközévé a világban.

E gondolatok vezetnek minket JÉZUS DICSŐSÉGES ELJÖVETELÉNEK fő témájához:

Hol arat diadalt Szűz Mária Szeplőtelen Szíve?

Az Ő  Szeplőtelen Szíve egyedül Krisztus dicsőséges diadalában arat diadalt.

Ez olyan téma, olyan elmélkedés, melyről csak aggodalommal szólhatok.

Mert új ez a téma, amit én magam is meglepetéssel fedeztem fel az üzenetekben, melyeket az Istenanya nekem kinyilatkoztatott.

Érthető, hogy nem voltam erre a szempontra felkészülve. Teológiai képzésem során nem ragyogott fel előttem ez a szempont, hogy Szűz Mária Szeplőtelen Szívének diadala Jézus dicsőséges eljövetele által valósul meg.

Kedves Testvérek, pedig ez világos, és ezt a Szűzanya szembetűnően kifejezte üzeneteiben. Utánanéztem az első üzenetektől kezdve, hogy mikor jelezte először az Istenanya ezt a témát, és megállapítottam, hogy már az első üzenetekben is érintette.

Már 1975. december 24-én, tehát 21 évvel ezelőtt (!) mondta a következőket:

“Ne féljetek: miként egykor nektek ajándékozta Szívem az Üdvözítőt, úgy fogja ezekben az időkben nektek ajándékozni Szeplőtelen Szívem az Ő üdvösségének örömét.

A szent éj gyümölcsének hamarosan örülni fog az egész világ, amelyet átjár a sötétség, és amelyet elszakítottak Fiamtól.

Szeplőtelen Szívem diadala akkor valósul meg, amikor szegény eltévelyedett fiaim szívében és lelkében újra megszületik Jézus.

Csak legyen bizalmatok, és ne kerítsen hatalmába sem az aggódás, sem a csüggedés! A reátok váró jövő fényes hajnalhasadás lesz az akkorra már megtisztult világ számára. “

Jézusnak az emberi szívekben való újjászületését különösen az 1978. december 24-i üzenet tárgyalja és világosítja meg.

És ez a téma mindig újra felbukkan. Az utolsó üzenetek is ezt a tényt ismétlik kitartóan. Ezért nem tagadhatjuk, hanem el kell gondolkodnunk rajta, vagyis meg kell keresnünk indítóokait és feltárnunk azok előtt, akik ezt tőlünk várják – tekintettel arra a reménységre, ami bennünket eltölt – ahogy a Szentatya mondja.

Térjünk vissza az 1978. december 24-i üzenetre, amelynek címe éppen: “Az Ő második eljövetele”.

“Az elsőhöz lesz hasonló második eljövetele is, szeretett fiaim. Ahogy ezen az éjszakán megszületett, úgy fog visszatérni Jézus dicsőségben, mielőtt végül eljön az utolsó ítéletre, amelynek órája még rejtve van az Atya titkai között.

A világ teljesen be fog burkolózni az istentagadás sötétségébe, az Ő makacs visszautasításába, a szeretet törvénye elleni lázadásba. A gyűlölet fagyossága ismét elhagyottá teszi a világ utcáit. Így szinte senki sem lesz képes az Ő fogadására.

A nagyok alig fognak emlékezni rá, a gazdagok bezárják előtte az ajtót, és övéi is igen el lesznek foglalva önmaguk keresésével, önmaguk érvényre juttatásával…

Amikor az Emberfia eljön, talál-e még hitet a földön? Váratlanul fog eljönni és a világ nem lesz kész eljövetelére. Ítélkezni jön, amelyre az ember nem készül föl. Miután legyőzte és megsemmisítette ellenségeit, el fog jönni, hogy megkezdje uralmát a világban.

A Fiú második eljövetele is Édesanyja által valósul meg számotokra. Ahogy az én szűzi méhem szolgált arra, hogy az Atya Igéje eljusson hozzátok, úgy szolgál majd Szeplőtelen Szívem Jézusnak arra, hogy eljöjjön és uralkodjék köztetek.“

Mit jelent a diadal?

Ehhez a ponthoz érve a következőket kell megfontolnom, kedves Testvéreim:

Az Istenanya Szeplőtelen Szíve diadaláról beszélt. Kifejezetten a “DIADAL” szót használta abban az évszázadban, amelyben mindent elkövetnek az Egyház triumfalizmusa ellen. Az Istenanya a DIADAL szót használja és nem az “öröm” vagy a “vigasz” szót.

A diadal nemcsak az öröm teljessége. A diadal olyan öröm, amilyenben annak ellenére hiszünk, hogy még nem fejtették ki teológiailag. valamely nagy győzelem lehetőségét veti fel.

Felteszem tehát a kérdést:

Hol juthat diadalra a Szeplőtelen Szív, az anyai Szív? – Egyedül Fia diadalában!

Ha a Fiú nem arat diadalt, az Édesanya Szíve sem jut diadalra.  És mit jelent a diadal?  A nagy győzelem tetőfokát.  Csak ha a Fiú kivívja nagy győzelmét, akkor fog Szűz Mária Szeplőtelen Szíve is diadalt aratni. És Krisztus akkor fogja végső győzelmét kivívni, amikor eljön dicsőségben.

Ebből megértem, mit jelentenek Szűz Mária szavai az üzenetekben, hogy Szeplőtelen Szívének diadala egybeesik Jézus dicsőséges eljövetelével.

Miképpen értsük Jézus dicsőséges eljövetelét? 

Ehhez felolvasok könyvünk Bevezetőjéből egy részt, és ráhagyakozhatunk az itt jelenlévő Szentírás-szakértőre, Cabrejos Vidarte Miguel püspökre, aki az exegesis doktora és Lima segédpüspöke, és aki ezt a bevezetőt hitelesíti. E bevezetőben olvassuk:

“További példát jelentenek erre a gyakran megismételt, első tekintetre talán meghökkentő mondatok, melyek azt állítják, hogy Szűz Mária Szeplőtelen Szívének diadala egybeesik Krisztus királyságának dicsőséges eljövetelével.

E mondatokat természetesen a Szentírás fényénél (Jel 20,1-7) és az Egyház Tanítóhivatalával való egyetértésben magyarázzuk. Erre vonatkozóan figyelembe kell venni ll. János Pál pápa ismételt kijelentéseit a “Redemptor hominis” kezdetű első enciklikájában és más fontos dokumentumokban, amelyekben a Jézus második eljövetelét váró Egyház második adventjéről beszél.”

Krisztus eljövetelét megszokott gondolatmenetünk szerint a parúziával azonosítjuk, amikor majd mint bíró jön el, mert ezt a témát eddig még nem fejtették ki teológiailag, hasonlóan más igazságokhoz, amelyekben annak ellenére hiszünk, hogy még nem fejtették ki teológiailag.

Egyes olyan üzenetek után azonban, amelyek arról beszélnek, hogy Jézus dicsőségben fog visszatérni erre a világra, az utóbbi időben készítettek teológiai kifejtést e témáról.

Mit mond a Szentírás Jézus második eljöveteléről?

Néhány évvel ezelőtt Spanyolországban kaptam egy könyvet egy teológustól, hogy fordíttassam le olasz nyelvre, de sajnos útközben elvesztettem a könyvet. Ebben a könyvben azt fejtegeti az író, hogy a Szentírásból és a korai egyházatyák írásaiból világosan látható, hogy Krisztus előbb dicsőségben fog eljönni e világba, hogy végül mint bíró fog eljönni.

A Szentírás egyes részei kifejezetten eszkatológikus jellegűek – azok a részek, amelyek az utolsó ítéletről beszélnek. Mint például amikor az Úr így szól a jobbján állókhoz: “Mert éheztem és ennem adtatok … amit … eggyel is tettetek, velem tettétek” (Mt 25,35, 40). És ti, akik a balomon álltok, ti nem tettétek ezt velem, ezért – “távozzatok tőlem, átkozottak, az örök tűzre” (Mt 25,41)! Mert nincs többé idő, nincs többé világ.

A Szentírás más részei viszont kifejezetten arról beszélnek, hogy Jézus ebbe a világba fog eljönni. Csak röviden utalok egyesekre:

Először arra a részre, amelyet már fentebb említettem az 1978. december 24-i üzenetből: “Amikor az Emberfia eljön, talál-e még hitet a Földön?” (vö. Lk 18,8). Mert kedves Testvéreim, ha hitet akar találni ezen a Földön, akkor el kell jönnie erre a Földre! Mert az utolsó ítéletkor megszűnik a Föld, és ítélet következik, a Paradicsom vagy a pokol, de a Föld eltűnik. Ha az Istenfia azért jön el, hogy hitet találjon a Földön, akkor a Földre kell eljönnie.

És egy másik részre is utalok, amikor Jézus a főpap előtt áll: “…látni fogjátok egykor, hogy az Emberfa ott ül a Mindenható jobbján és eljön az ég felhőin” (Mt 26,64), valamint arra a részre, amelyben Jézus mennybemeneteléről van szó:

“Galileai férfiak, …mit álltok itt égre emelt szemekkel? Ez a Jézus, aki közületek felment a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy a szemetek láttára a mennybe szállt” (Apcsel 1,11). Látták azonban, “amint egy felhőn felemelkedett és az eltakarta Őt szemük elől” (vö. Apcsel 1,9). Hasonlóképpen fog visszatérni is az ég felhőiben. Amíg vannak felhők, addig nem következik be az utolsó ítélet – Krisztus tehát a felhőkben jön el erre a Földre …

És azután, kedves Testvéreim, igen nagy jelentősége van annak, hogy a Jelenések Könyvének fent említett része (Jel 20) nagy üldözésről beszél. Ez üldözés alatt sokakat megölnek. A végén azonban meg lesz törve a Sátán hatalma, mert meg lesz láncolva és a mélységbe lesz taszítva. A Szentírásban olvashatjuk: az angyal “bezárta (a poklot) …, hogy a (sárkány) félre ne vezesse többé a nemzeteket” (vö. Jel 20,3). Ennélfogva meg lesz törve a Sátán hatalma. Életre kelnek mindazok, akiket azért öltek meg, mert nem imádták a vadállatot és bálványképét, hogy Krisztussal uralkodjanak.

Ez nem kiagyalt teológia, hanem a Szentírás! – És ez lesz az első feltámadás. Hogy miért az első? Mert a második feltámadás minden emberre egyaránt vonatkozik. Az első feltámadás csak egyeseket érint, azokat, akik vértanúként haltak meg, ők feltámadnak, hogy uralkodjanak. A második feltámadás mindenkire vonatkozik, egyesekre, hogy uralkodjanak, másokra pedig, hogy a kárhozatra jussanak – az utolsó ítélet után.

Az ezer évet (az ezres számot) természetesen csak jelképes kifejezésként értelmezhetjük. De emellett az időmeghatározás mellett megmarad a tény, ami világosan le van írva: Krisztus fog uralkodni, miután megtörik a Sátán hatalma és ártalmatlanná lett téve. Ezt a Szentírás mondja!

(P. Hermann Netter megjegyzése: A Szentírás német kiadásában (“Die Bíbel, Einheitsübersetzung” – “A Biblia, egységes fordítás”) az 1402. oldalon a Jel 13,11-17 rész lábjegyzetében ez áll: “A Jelenések könyvében a szárazföldi vadállat a tengeri vadállat megbízottja. “Hamis prófétának” nevezik (16,13, 19,20, 20,10, vö. Mk 13,22, 2Tessz. 2,9).” Ebből a megjegyzésből szinte biztosnak látszik, hogy a “hamis próféta” “a bűn emberével” (2 Tessz 2,3 és 2,8), az Antikrisztussal azonosnak tekinthető. Hasonlítsuk össze a Jel 19,20 részt (“De ezek elfogták a vadállatot és vele együtt a hamis prófétát: …Mindkettőt elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vetették.”) a Jel 20,10 résszel (“Az ördögöt, aki félrevezette őket, kénkővel égő tüzes tóba vetik, ahol a vadállattal és a hamis prófétával gyötrődni fog’). Ebből következik, hogy a “hamis próféta” nem majd csak a világ végén lesz a kénkővel égő tüzes tóba vetve. A hatalmat nem a világ végén – az Úr megjelenésekor, hanem már a világ vége előtt elveszik tőle, mert ezt olvassuk a 2Tessz 2,8 versében: “Akkor majd megjelenik a gonosz, akit az Úr Jézus elsöpör szája leheletével és megsemmisít jövetelének és (megjelenésének) tündöklésével. “

(Tehát az Úr még a világ vége előtt megjelenik és eljön.)

Mit mond erről az Egyház Tanítóhivatala?

Kedves Testvéreim, felolvasok néhány részt abból, amit jelenlegi pápánk mond. Ebből láthatjuk, hogy állításunk nemcsak a Szentírással egyezik, hanem az Egyház Tanítóhivatalának véleményével is:

A Szentatya beszédéből, melyet Kanadában, Edmontonban 1984. szeptember 17-én mondott:

“Isten békéje legyen velünk itt, Kanadában és mindenhol! Bárcsak ismét csókot váltana az igazságosság és a béke (vö. Zs 84(85) 10) a második évezred végén, ami bennünket Jézus dicsőséges eljövetelére készít fel. “

A nagy Világifjúsági Találkozón 1993-ban az AEÁ-ban, Denverben mondta a Szentatya Szűz Mária mennybe felvétele ünnepének vigíliáján:

 “Urunk, Jézus Krisztus, hálát adunk Neked ígéretedért: >>Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen << (Ján 10,10). A nyolcadik Világifjúsági Találkozó fiataljai szívből hálát adnak Neked, Maranatha! A világ minden tájáról való fiatalok találkozóján itt, a denveri Cherry Creek State Parkból kiáltunk Hozzád:>> Maranatha!<< >> Jöjj el, Uram Jézus!<< (Jel 22,20).”

Másnap így szólt a pápa 500 000 fiatal előtt:

“Ennek a zarándoklatnak folytatódnia kell! … Folytatódnia kell az Egyházban, miközben a harmadik keresztény évezredre tekint. Ezért ennek az új ádventnek a reménység és várakozás pillanatának kell lennie egészen az Úr Jézus dicsőséges eljöveteléig… “

Ha az Úr eljövetelére még tízezer évet kellene várnunk, nem lenne olyan jelentős, hogy már most erre az eljövetelre készüljünk. A pápa kijelentésének csak akkor van értelme, ha az Úr hamarosan eljön.

És végül az utolsó rész. 1995-ben Manilában az utolsó Világifjúsági Találkozón (1995. január 15-én) azt mondta a pápa:

“Isten, aki bennetek, a Fülöp-szigetek népében négyszáz ével ezelőtt e művet megkezdte – más népeknél több vagy kevesebb évszázada -, teljesítse is be azt a mi Urunk, Jézus Krisztus napján! (vö. Fil 1, 6). Ámen. E szavakkal és nektek szóló szívből jövő kívánságommal fejezem be a mi Urunk Jézus Krisztus napjának végén. Jézus Krisztus! Jézus Krisztus! Ámen!”

Kedves Testvéreim, ti értitek, miképpen kell érteni “az Úr napját”.

Tehát összhangban vagyunk a Szentírással és az Egyház Tanítóhivatalával, ha azt hisszük, hogy az Úr eljön dicsőségben erre a Földre. Meg kell azonban nyílnunk erre az új perspektívára!

Nemrég kérdést intéztek a Hittani Kongregációhoz: Miképpen kell érteni Jézus dicsőséges eljövetelét? Mint az utolsó ítéletre való eljövetelt vagy még e Földre való eljövetelt? A válasz így hangzott: Ezzel a témával kapcsolatban még sohasem nyilatkozott hivatalosan az Egyház. Ezért lehet akár az egyik, akár a másik felfogást képviselni…

Fölvázoltam előttetek az okokat, hogy a Szentírással és az Egyház Tanítóhivatalával egyezően miért képviseljük mi a második felfogást: Mert Krisztus dicsőséges eljövetele még ezen a Földön fog megtörténni.

E ponthoz érve jó, ha megkérdezzük, milyen kísérőjelenségei lesznek Krisztus eljövetelének. Közülük sok igen szép. Felsorolom ezeket.

Előbb azonban még van fontos észrevételem:

Milyen lesz Krisztus második eljövetele?

Krisztus a Paradicsom dicsőségében él. Ha újból eljön, az az Ő létének dicsőséges megnyilvánulása lesz – tehát DICSŐSÉGBEN jön el.

Itt most tekintsünk el egyes gyermekes, exaltált látnokok magyarázataitól, akik azt állítják, hogy ha Jézus eljön a dicsőségben, akkor itt vagy ott (egy bizonyos helyen) fog megjelenni, ebben vagy abban a személyben fog élni … vessük el ezeket!

Ha Krisztus megjelenik dicsőségben, az Krisztus dicsőséges megnyilvánulása lesz – Testvérek, próbáljuk ezt megérteni!

Tehát mit fog Krisztus eljövetele kinyilvánítani? Krisztust a Paradicsomban. Eljön újból, ahogy egyszer már eljött emberi természetben. Relatív módon jön el újból, mert Jézus istenségében – és természetesen emberségében is – már jelen van az Oltáriszentségben. Újból eljön, dicsőségesen ki fogja magát ennek a világnak nyilatkoztatni, és elhozza országát erre a világra.

KRISZTUS A KÖVETKEZŐ REMÉNYTELJES ESEMÉNYEKET HOZZA MAGÁVAL ELJÖVETELEKOR

És Krisztus második eljövetele a következő eseményekkel fog egybeesni:

1.)  Végre beteljesedik az imádság, amit Jézus nekünk a Miatyánkban tanított: “Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is!“ Valamennyi teremtmény tökéletes módon fogja teljesíteni Isten akaratát.

2.)  A második pünkösddel fog egybeesni.

3.)  Ez lesz az isteni irgalmasság legnagyobb csodája, vagy más kifejezéssel Jézus irgalmas szeretetének diadala, ami új korszakot nyit a világ számára, új civilizációt, hogy végre megismerjük a szeretet civilizációját.

4.)  Szűz Mária Szeplőtelen Szívének diadala különösképpen egybe fog esni Jézus dicsőséges eljövetele által Jézus eucharisztikus országának eljövetelével. 

Ad 1: Az örök Atya akaratának tökéletes teljesítése

Jézus a következőket tanította nekünk a Miatyánkban – drága Jézus, már 2000 éve ismételjük! – Jézus, Te tanítottál rá, de imánk még túl gyenge volt, és nem hozott valóban gyümölcsöt – mire is tanítottál tulajdonképpen, mit kell kérnünk? – “Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved – szenteltessék meg – jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod!

Kedves Testvérek, az Atya megdicsőült, amikor megalkotta a világmindenséget. A gonosz lélek a bűnnel sötétségbe borította a teremtést. Krisztus megvált minket megváltó cselekedetével a szenvedés útja által- ez a történelmi Krisztus.

A misztikus Krisztusnak is végig kell járnia a szenvedésnek ugyanazt az útját, hogy személyesen együtt munkálkodjon a nagy ajándékon, amit ő a megváltás által kapott.

Ehhez azonban még valamit hozzá kell tennem:

Jézus végleges győzelmét feltámadása által aratta a Sátán felett, Jézus dicsőséges eljövetele azt fogja jelenteni, hogy tejesen meg fog törni a Sátánnak e világ fölött lévő hatalma, úgy hogy e világ el tudja majd fogadni Krisztus országát, és újból tökéletes módon tudja majd dicsőíteni az Atyát, miként a teremtés kezdetén.

Ezért fog Krisztus eljövetele az Atya tökéletes megdicsőülésével egybeesni.

Vajon nem kellene Krisztus országának eljönnie, amiért már kétezer éve imádkozunk? El fog jönni az Atya tökéletes megdicsőítésére. Ha eljön Krisztus országa, az minden teremtményt arra késztet, hogy tökétes módon megtegye Isten akaratát…

Mert a Sátán volt az első, aki megakadályozta, hogy az isteni akarat tökéletesen beteljesedjék. Miből állt győzelme a földi paradicsomban? Rábírta az ősszülőket, hogy azt válasszák, ami ellenkezett az Atya akaratával.

“A kert fáinak gyümölcséből ehettek, csak a kert közepén álló fa gyümölcséből nem.”(vö. Ter 3,2-3) De tudjátok, hogy az átkozott kígyó elcsábította ősszüleinket. De nyugodjatok meg, mert feje össze lesz tiporva – a Szentatya mondta, hogy az Asszony ivadéka által fog ez megtörténni, vagyis Krisztus Szűz Máriában, Szűz Mária Krisztusban, az Anya a Fiával egyesülve, a Fiú az Anyával, ezért az is az Anya lesz, aki a kígyó fejét eltiporja.

Drága Anyám (Gobbi atya a Szűzanya szobra felé fordult, amely mellette állt), bocsáss meg, de nekem nem tetszik, hogy itt a kígyó, az viszont tetszik, ha a kígyó fejére taposol – taposs rá! (Taps)

Végül meg lesz törve a Sátán hatalma. Tehetetlenné válik, nem tudja többé arra csábítani a teremtményeket, hogy mondjanak nemet az Atya akaratára. A teremtmények IGENT fognak mondani az Atya akaratára.

Az isteni akarat tökéletes teljesítésében a teremtés mintegy visszakerül eredeti állapotába, az új földi Paradicsom állapotába, amelyben minden teremtmény IGENT mond a Mennyei Atya isteni akaratára.

Itt történt Olaszországban – ezt csak mellékesen említem meg, mert ma továbbra is a MPM üzenetét képviselem anélkül, hogy más misztikusoktól függenék, de hála Istennek vannak más misztikusok, mint Luisa Picaretta, akinek folyamatban van szentté avatása, és aki nagy művet írt le az isteni akaratról. Amikor egyszer Mexikóban voltam, megmutatták nekem az ô könyvében azokat a részeket, amelyekben sok az azonosság a mi könyvünkkel.

Most idézek egy részt, ami nem tőlem, hanem Luisa Picarettától való: A teremtés után (Az ószövetség időszámítása szerint. – a kiadó megjegyzése.) kétezer évvel következett be a vízözön az emberiség megtisztítására, a következő kétezer év után következett a vérözön: a megváltás. És újabb kétezer év után következik a tűzözön – a lelki tűz özöne, gondolom én – (a szeretet tüzének az elterjedése, amely legyőzi a mai napig a világban uralkodó gyűlölet tüzét – a kiadó megjegyzése.), és végül eljön erre a világra az isteni akarat országa: mert minden teremtmény tökéletesen meg fogja tenni az isteni akaratot.

(Don Gobbi aki nem szokott misztikusokra hivatkozni, ebben az előadásban említi Luisa Picarettát. Az olasz származású Picaretta misztikus, több mint hatvan évig bénán feküdt és ötven évig az Oltáriszentségen kívül semmi más ételt nem vett magához. Picaretta sokat beszélt Krisztus eljövendő földi országáról, ezért Róma indexre tette írásait. Azóta már rehabilitálták, és elindult a boldoggá avatási pere. A papot pedig, aki az írásait kiadta, a mostani Szentatya boldoggá avatta. – A kiadó megjegyzése.)

Ezért úgy vélem, hogy Krisztus dicsőséges eljövetele elhozhatja az isteni akaratnak ezt az országát.

Valamennyi teremtmény tökéletesen fogja teljesíteni az Atya akaratát, és azok a gyermekei, akik igent mondanak isteni akaratára, meg fogják dicsőíteni a mennyei Atyát, Krisztus elhozza országát, a szentség és a mennyei Atya akarata iránti odaadó engedelmesség országát.

A Sátán hatalma meg lesz törve, még ha meg is marad az elbukott emberi természet gyengesége.

Világos, hogy meggyengült természetünk Krisztus dicsőséges eljövetele után is megmarad. Nem az emberi természet gyengesége lesz megsemmisítve, hanem a Sátán hatalma. Annak eddig erős befolyása volt esendő  természetünkre. Csak természetünk szerint fogunk hajlani a bűnre.

Ma azonban minden bűnre késztet: az ateista és pogány környezet, amelyben élünk, a tömegkommunikációs eszközök, melyek szinte mind a Gonosz központjai. A világ ma a gonoszság helye. A gonoszság a rossz befolyás igen erős akcióját fejti ki, azért vesznek körül benneteket a kísértések, a csábítások, a rossz példák, minden a rosszra akar csábítani titeket.

Ma a gonosz ellenség kifejti hatalmát. De holnap, ha hatalma megtörik, minden a jóra fog vezetni titeket.

Tehát megmarad az emberi természet gyengesége, de nagy támogatást kap ahhoz, hogy a jót tegye. Ez ellentéte lesz annak, ami ma történik, ellentéte minden rosszra való csábításnak.

 

Ad. 2. A második pünkösd

Meg fognak tisztulni a szívek és a lelkek. De ez nem lehetséges csak a Szentléleknek egészen különös kiáradása által:  és az a második pünkösd.

Erről beszélt ma a mi püspökünk (San Marino püspöke) -, ő mondta: Szűz Mária a második ádvent első előfutára. Tapsoljuk meg püspökünket!  És még nagyobb örömömre szolgál, hogy tudom, ez a mi püspökünk a katolikus egyetemek szövetségének elnöke az egész világon.

Tüzet, tűznyelveket, lelki nyelveket kap az egész világ – ez nem Gobbi atya gondolata, hanem XXIII. János, VI. Pál és II. János Pál, jelenlegi Szentatyánk is profétikus módon beszélt róla.

A második pünkösdről beszéltek. Miért a másodikról? Mert az első, a jeruzsálemi cönákulum már bekövetkezett, ami annyira átalakította a tanítványokat, hogy a járókelők megkérdezték: Ezek már reggel kilenckor, ilyen korán megrészegedtek?

A második pünkösd világszinten fog végbemenni. Az egész világra leszáll, nemcsak a jeruzsálemi cönákulumra, át fogja alakítani minden ember szívét és lelkét. Mindenki az Urat fogja dicsérni, úgy hogy talán még az ég angyalai is megkérdezik: Ezek már reggel kilenckor, ilyen korán megrészegedtek?

Kedves Testvéreim, Krisztus dicsőséges eljövetele tehát egybe fog esni a második pünkösd csodájával.

Felolvasok az 1995. június 4-i üzenetből:      

“Az isteni tüzes nyelvek melegséget és életet hoznak az önzés és a gyűlölet, az erőszak és a háború miatt megfagyott emberiség számára. Így a kiszáradt Föld megnyílik az Isten Lelkének leheletére, aki új és csodálatos kertté alakítja a Földet, ahol állandó lakóhelyet vesz közöttetek a Szentháromság.

Tüzes nyelvek szállnak le, hogy megvilágítsák és megszenteljék az Egyházat, amely a Kálvária sötét óráját éli, és amelyet megvernek pásztoraiban, megsebesítenek a nyájban, elhagynak és megtagadnak övéi, amely ki van téve a tévedések viharának, amelyet áthat a hit elvesztése és a hitehagyás.

A Szentlélek isteni tüze meggyógyítja az Egyházat minden betegségből, megtisztítja minden folttól és hűtlenségtől, új szépségbe öltözteti és beragyogja fényével, hogy újból megtalálja teljes egységét és szentségét.

A Szentlélek akkor majd teljes, mindent átfogó, és tökéletes tanúbizonyságot fog tenni Jézus mellett.

Tüzes nyelvek szállnak majd le rátok, szegény gyermekeim, akiket annyira megcsal és elcsábít a Sátán és minden gonosz lélek, akik ezekben az években nagy győzelmet arattak.

Ennek az isteni világosságnak fényénél meglátjátok magatokat az igazságnak és Isten szentségének tükrében.

Ítélet lesz az kicsiben, mely felnyitja szívetek ajtaját, hogy befogadjátok az isteni irgalmasság nagy ajándékát.”

Ad 3.) Az isteni irgalmasság legnagyobb csodája.

A második pünkösd, ami eljön közénk, ezért egybe fog esni Jézus isteni irgalmasságának, az isteni irgalmasságnak diadalával.

“Akkor a Szentlélek véghezviszi az általános átalakulás csodáját minden ember szívében és életében: a bűnösök megtérnek, a gyengék támaszt, a betegek gyógyulást nyernek, a távollévők visszatérnek az Atya házába, a megosztottak teljes egységre jutnak.

Ily módon megy végbe a második pünkösd csodája Szeplőtelen Szívemnek a világban aratott diadalával együtt.

Akkor majd meglátjátok, miként újítják meg a szeretet Lelkének tüzes nyelvei az egész világot, amely teljesen átalakul az isteni irgalmasság legnagyobb megnyilvánulása által.”

És most meg fogjátok érteni, hogy ha mindenki befogadja a megváltást, akkor Isten országának levegőjét fogjuk belélegezni. Az a szentség, az igazságosság, a tisztaság, a szeretet, az öröm és a béke országa lesz.

És ha már nem lesz közöttünk az, aki kezdettől fogva gyilkos, aki szembehelyezkedik Istennel, aki a világba gyűlöletet, önzést, megosztást, erőszakot és háborút visz, – és Isten ismét közöttünk lesz, akkor végre kialakul az új civilizáció, Isten gyermekeinek a civilizációja, akik a szeretet új civilizációját élik az Ő országában.

Ad 4.) Jézus eucharisztikus országa

És mit gondoltok, hol lesz Isten munkálkodásának középpontja ebben a megújult világban, amelyben megdicsőítik az Atyát és Krisztus kinyilvánítja országát, ahol a teremtmény akarata az Atya akaratát tükrözi, hol a Szentlélek megújítja az embereket, ahol Isten könyörülete beteljesedik ebben a világban? Az Oltáriszentségben lévő Krisztusban. Akkor majd egész isteni hatalmát kiáraszthatja.

Kedves Testvéreim, mi hisszük, hogy Krisztus az Oltáriszentségben jelen van megdicsőült Testével és istenségével. Miként a Paradicsomban, úgy a Földön is. Csak itt vagyunk megakadályozva abban, hogy lássuk Őt – itt csak a színek leple alatt látjuk. De jelenléte ugyanaz.

De miképpen van jelen Jézus a Paradicsomban? Ő a szentek boldogsága és öröme. És itt a Földön miképpen van jelen az Eucharisztiában? Miért nem tud kiáradni hatalmával, hogy Ő legyen a mi örömünk és legnagyobb boldogságunk? Miért nem?

Krisztus azért nem nyilváníthatja ki teljes hatalmát, mert mi akadályokat állítunk útjába. Gondoljunk az atomenergiára! Nagy erő rejlik benne, de addig nem fejtheti ki hatását, amíg meg nem teremtjük azokat a feltételeket, melyek közt teljes erejét kifejtheti. Csak bizonyos feltételek mellett szabadul fel robbanásszerűen az atomenergia.

Ehhez azt fűzöm hozzá, hogy Krisztus ereje az Oltáriszentségben sem árad ki addig, amíg akadályt állítunk elébe. És ez az akadály a bűn, a személyes bűn, a szociális bűn, az a bűn, amit a cselekedetek mércéjévé tettek meg. E bűnök visszautasítást, korlátot jelentenek, melyeket mi állítunk fel, és Jézus ezek miatt nem tudja teljes hatalmát megmutatni az Oltáriszentségben.

Amikor azonban a Sátán le lesz taszítva a pokolba, amikor a mélység kapuja be lesz zárva és a Sátán hatalma meg lesz törve, akkor elgördülnek az akadályok az útról, és Jézus teljes hatalmát kinyilváníthatja az Oltáriszentségben.  A színek leple alatt fogjuk Őt látni, érezni fogjuk, mert Ő, az Isten erősen fog bennünk munkálkodni, hiszen az Oltáriszentségben Jézus istensége teljességével van jelen közöttünk. És így fogja a mi szívünket – lelkünket, családjainkat, nemzeteinket egyetemes békeművé alakítani.

Végül majd a széthúzás oly sok éve után megérhetjük a keresztények teljes egységét. A kevés gyümölcsöt hozó, sok – sok ökumenikus próbálkozás után bekövetkezik majd az egység és bennünk lesz Krisztus eucharisztikus egysége. Szinte azt mondanám, hogy Jézus, aki eljön és dicsőségben megnyilvánul, mintegy egyesül “azzal a Jézussal”, aki jelen van az Oltáriszentségben, és mintegy feltöri azoknak a színeknek az ajtaját, amelyek Őt még leplezik, hogy teljes hatalmával megmutatkozhasson, mindent megújítson és végül új eget és új Földet hozzon. Ezért fog Krisztus eljövetele Jézus eucharisztikus országának legnagyobb diadalával egybeesni.

 

Összefoglalás

Kedves Testvéreim, alázatosan rátok bíztam megfontolásaimat. Valóban hiszem, hogy igaz, amit a Szűzanya ezekben az üzeneteiben mondott, és hogy Szeplőtelen Szíve csak Krisztus diadalában juthat diadalra. És Krisztus akkor érheti el legnagyobb diadalát, amikor elhozza országát e világba és meg lesz semmisítve ellenfele.

Mily örömmel nyílik majd meg Jézus Szíve e szavakra: Atyám, végre meg leszel dicsőítve. Mily örömmel hajol majd le hozzánk Jézus: Végre ez a ti eledeletek, hogy teljesítsétek mennyei Atyám akaratát – amilyen az én számomra volt, olyan most a ti számotokra is. Mindegyikőtökbe kiárad országom abban az örömben, hogy bennetek, Testvéreim, akiket én váltottam meg, tökéletesen megvalósul atyai akarata.

A Szentlélek ki fog áradni, mindenkinek elhozza a kegyelem új pünkösdjét, hogy mindenkin segítsen.

A bűnösök, a távolállók visszatérnek a megmenekülés útjára és rátalálnak a megváltásra, amit Jézus irgalmas szeretete hordoz.

Végül megismerjük a szeretet új evangelizációját, mert aki az Oltáriszentségben jelen van, gondoskodik arról, hogy egyek legyünk. “Amint te, Atyám, bennem vagy, és én tebenned, úgy legyenek egy ők is mibennünk!”

Végre ki fog bontakozni a szent Eucharisztia teljes isteni erejében, megismerjük annak örömét, hogy megízlelhetjük és megtapasztalhatjuk a Paradicsom minden hatását, ami Jézus eucharisztikus országában a mienk lesz. Ezen a Földön leszünk, és mégis kívüle leszünk. Még nem a Paradicsomban leszünk, de létrejön egy földi Paradicsom, amit a Szűzanya készít elő Szeplőtelen Szívének diadala által a világban.

Laudetur Iesus Christus!

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

PDF formátumban a linkre kattintva érhető el: Gobbi atya beszéde Krisztus dicsőséges eljöveteléről 

 

† † 

 

„Az idők vége”

Részlet Szent Szűzanyánknak a Máriás Papi Mozgalom részére adott kinyilatkoztatásaiból

Hagyjátok magatokat engedékenyen vezetni, tanítani általam, szeretett gyermekeim!

Az évnek ezen az utolsó éjszakáján imádságban gyűljetek össze, és hallgassátok meg égi Édesanyátok szavait, aki ezeknek az utolsó időknek Próféta Asszonya. Ne a lármában és a szétszórtságban töltsétek ezeket az órákat, hanem a csendben, az összeszedettségben és a szemlélődésben.

Többször is bejelentettem nektek, hogy közeledik az „idők vége”, és Jézus dicsőségben megvalósuló eljövetele. Most abban akarlak segíteni benneteket, hogy megértsétek a Szentírásban leírt jeleket, amelyek az Ő dicsőséges, immár közelgő visszatértét jelzik.

Ezek a jelek világosan előtűnnek az Evangéliumokban, Szent Péter és Pál leveleiben, amelyek ezekben az években válnak valóra.

Az első jel a tévedések terjedése, amelyek a hit elvesztéséhez és a hittől való elpártoláshoz vezetnek. Ezeket a tévedéseket hamis tanítók terjesztik, híres teológusok, akik nem az Evangélium igazságát tanítják, hanem fertőző eretnekségeket, amelyek téves és emberi észjáráson alapszanak.

A tévedések tanításának révén vesztik el az igaz hitet, és terjed el mindenütt a nagy hitehagyás.

„Vigyázzatok, senki félre ne vezessen benneteket! Mert sokan megtévesztenek.”

„Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek.”(Mt 24, 5-9)

„Az Úr napja nem jön el, amíg meg nem történik a nagy hitehagyás.” (Tessz 2, 3)

„Hamis próféták támadnak majd köztetek, akik kárhozatos eretnekségeket terjesztenek, megváltó Urunkat megtagadják, és gyors pusztulást zúdítanak magukra. Számosan szegődnek társukul a kicsapongásban, és miattuk becsmérlik majd az igaz utat. Kapzsiságban hízelgő szavakkal ki is fosztanak majd titeket.” (Pét 2, 1-3)

A második jel a testvérgyilkos harcok és háborúk kirobbanása, melyek az erőszak és a gyűlölet elhatalmasodásához vezetnek, és egyre több szívben hűl ki a szeretet, miközben egyre gyakoribbá válnak a természeti katasztrófák, mint a járványok, az éhínség, az árvizek és a földrengések.

„Amikor majd háborúkról és háborús hírekről hallotok, ne rémüldözzetek! Ennek mind meg kell történnie. Akkor nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Éhség, dögvész és földrengés lesz itt is, ott is. De mindez csak a gyötrelmek kezdete. A gonoszság elhatalmasodásával sok szívben kihűl a szeretet. De aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül.” (Mt 24, 6-12)

A harmadik jel a véres üldözés, amit azok szenvednek el, akik hűségesek maradnak Jézushoz és Evangéliumához, és erősek maradnak a hitben. Eközben az Evangéliumot hirdetik már az egész világon.

Különösen szeretett fiaim, gondoljatok azokra a nagy üldözésekre, amelyeknek az Egyház alá lesz vetve, és az utolsó pápák apostoli buzgalmára, főképpen az Én Pápámra: II. János Pálra, ahogyan a Föld minden nemzetének hirdeti az Evangéliumot.

„Aztán majd elfognak, üldöznek és megölnek titeket, és miattam gyűlölni fog minden nemzet. Sokan el is tántorodnak hitüktől, elárulják, és gyűlölni fogják egymást. Isten országának ezt az örömhírét pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden nemzetnek. Csak akkor jön el a vég.” (Mt 24, 9-10)

A negyedik jel a gyalázatos szentségtörés, amit az követ el, aki Krisztussal szembehelyezkedik, vagyis az Antikrisztus. Behatol Isten szent templomába, és helyet foglal trónusán, és Istenként imádtatja magát.”… és nyilvánvalónak kell lennie a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki Isten fölé emelkedik és minden fölé, ami szent. Jöttét a Sátán közreműködésével mindenféle feltűnő tett, szemfényvesztő jel és hamis csoda kíséri, meg mindenféle gonosz csábítás…” (Tessz 2)

„Akkor majd meglátjátok a szent helyen a Dániel próféta által megjövendölt gyalázatos pusztulást, – aki olvassa, értse meg…” (Mt 24, 15)

Szeretett fiaim, hogy megértsétek, miben áll ez a rettenetes gyalázat, olvassátok el, mit jövendölt róla Dániel próféta.

„Eredj Dániel, mert el vannak zárva, és le vannak pecsételve ezek a szavak a végső időkig! Sokat kiválasztanak, megtisztítanak, és próbára tesznek, ám a gonoszok tovább folytatják gonoszságukat. A gonoszok közül senki sem jut el a belátásra, de az értő szívűek meg fogják érteni.

Attól az időtől kezdve, amint megszűnik a mindennapi áldozat és felállítják a „vészt hozó undokságot”, ezerkétszázkilencven nap lesz. {~ 3,56 év}

Boldog, aki bízni tud és megéri az ezerháromszázharmincötödik napot.” (Dán 12, 9-12) {~ 3,66 év}

A szentmise, a mindennapi Áldozat, a tiszta felajánlás, amit az Úrnak ajánlanak fel mindenfelé napkelettől napnyugtáig.

A szentmiseáldozat a Kálvárián Jézus által felajánlott áldozatnak a megújítása és megjelenítése. Elfogadva a protestáns tanítást, azt mondják majd, hogy a szentmise nem áldozat, csupán a szent vacsora, vagyis annak emléke, amit Jézus az Utolsó Vacsorán végbevitt. És így eltörlik majd a szentmise gyakorlatát. A szentmiseáldozat mindennapi bemutatásának az eltörlése jelenti a gyalázatos szentségtörést, amit az Antikrisztus visz végbe, aminek három és fél év lesz kb. az időtartama, vagyis ezerkétszázkilencven nap {~3,56 év}

Az ötödik jelet a rendkívüli tünemények alkotják, amelyek az égbolton lesznek láthatók.

„A Nap elsötétedik, a Hold nem ad majd világosságot, és a csillagok lehullanak az égről, s az ég erői megrendülnek.” (Mt 24,29)

A Fatimában utolsó megjelenésemkor végbement „napcsoda” azt akarja megmutatni nektek, hogy immár beléptetek abba a korszakba, amelyben ezek az események megvalósulnak, s amelyek előkészítenek benneteket Jézus dicsőségében történő visszatérésére.

„Akkor majd feltűnik az Emberfiának jele az égen, és jajgatásba tör ki a Föld minden népe, mert meglátják az Emberfiát, amint eljön az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel.”(Mt 24,30)

Én, különösen szeretett és Szeplőtelen Szívemnek szentelt fiaim, ki akarlak oktatni benneteket e jelekkel kapcsolatban, melyeket Jézus az Ő Evangéliumában megjelölt nektek, hogy előkészítsen benneteket az idők végére”, melyek napjaitokban válnak valóra.

A vége felé közelgő év és az új esztendő részét alkotják a nagy szorongattatásnak, amelynek folyamán elterjed az aposztázia, megszaporodnak a háborúk, sok helyütt természeti katasztrófák történnek, megerősödnek az üldözések, az Evangélium eljutott immár minden néphez, rendkívüli jelek észlelhetők az égben, és egyre közeledik az Antikrisztus fellépésének az ideje.

Akkor hát felszólítalak benneteket, hogy maradjatok erősek a hitben, biztosak a reményben és szívetekben égjen a szeretet!

Engedjétek, hogy Én hordozzalak benneteket, és gyűljetek össze Szeplőtelen Szívem biztos menedékében, melyet Én éppen erre az időre készítettem számotokra. Velem betűzzétek ki időtöknek a jeleit, és éljetek a szív békéjében és bizalomban.

Én mindig veletek vagyok, hogy elmondjam nektek, miszerint ezeknek a jeleknek a megvalósulása bizonyossággal jelzi, hogy közel van az „idők vége” Jézusnak dicsőségében történő visszatérésével.

„Vegyetek példát a fügefáról: amikor ága már gyönge és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Amikor mindezt látjátok, tudjátok meg ti is, hogy közel van már, az ajtóban.”(Mt 24,32-33)

PDF formátumban a linkre kattintva érhető el: Az idők vége – a Szűzanya üzenetei a Máriás Papi Mozgalomnak

 

† †