2020. június 1. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Már küszöbön van az idő, amikor megtisztítom Egyházamat, ami egy hatalmas keresztényüldözés lesz. Tűz által fogom megtisztítani a világot. Csak azok fognak megmenekülni, akik megtartják törvényeimet, és hűségesen kitartanak szolgálatomban. Érvényesek a Szentírás szavai: „Kelj föl, mérd meg Isten templomát, az oltárt és a benne imádkozókat! De a templomon kívül levő tornácot hagyd ki, és ne mérd meg, mert azt átadták azoknak a nemzeteknek, amelyek a szent várost negyvenkét hónapig taposni fogják.” (Jel 11, 1-2) Isten temploma az oltár és a benne imádkozók ti vagytok, hűséges gyermekeim, akik nap mint nap bemutatjátok a Szentmisét, az igazi Áldozatot, és magatokhoz veszitek drága Szent Testemet és Véremet. Mindazok, akik a szentélyen kívül vannak, nem részesülnek Belőlem, mint erőforrásból, el fognak veszni. Elképesztően csekély lesz a megmenekültek száma. Ezért, drága gyermekeim, maradjatok hűségesek, tartsatok ki Mellettem véretek kiontása árán is, mert csak aki eszi az Én Testemet és issza Véremet, annak van örök élete. Aki pedig nem, annak nincs élete. A Megváltó, a Messiás egyedül Én vagyok. Csak az Én tanításom és törvényem marad meg örökké.

Az emberek beszélhetnek eretnekségeket, tévtanításokat: csak addig maradhatnak fenn a földön, amíg Én megtűröm őket. De amikor eljövök, hogy a számból kijövő kétélű karddal megítéljem a nemzeteket, menthetetlenül el fognak pusztulni. A számból kijövő kétélű kard az Ige, az örök mérce, amit, akik megtartottak, üdvösséget nyernek általa, akik viszont kiforgatták örökre el fognak veszni.

Drága gyermekeim! Közel van az antikrisztus fellépése. Elképzelni nem tudjátok ezt a kétszínű, álnok zsarnokot, aki mindenkivel elhiteti magáról a legjobbakat. A sátán csodákat fog tenni általa, és az emberek hajbókolni fognak előtte. Ti ne dőljetek be neki! Tartsátok meg parancsaimat mindhalálig! Én vagyok a ti egyedüli Uratok, Istenetek és Mindenetek. Ne dőljetek be hamis csodáinak, ne létesítsetek vele kapcsolatot, mert ő maga a sátán, aki azért jött, hogy a gyanútlan lelkeket elveszejtse és kárhozatra taszítsa. Kérjétek a Szentlélek bölcsességét, erejét, az erős hit kegyelmét, hogy harcba szálljatok a gonosszal és minden csatlósával. Kérjétek mindig, hogy drága, Szent kiontott Véremmel borítsalak be titeket: akkor a sátán nem tud ártani nektek. Kérjétek meg Szeplőtelen Édesanyámat, takarjon be Istenanyai palástjával, kézen fogva kísérjen el életetek minden rögös, nehéz útján, és akkor védelmet nyertek a gonosz minden tüzes nyila ellen.

Kicsinyeim! Most nehéz idők jönnek rátok. Haladjatok mindig a keskeny ösvényen, amely a Mennyországba visz. Bízzatok Bennem! Én megmentelek titeket. Szent Vérem pecsétje ragyog lelketeken. Fogadjátok megerősítő, fenntartó áldásomat, melyet Szívem örök, végtelen szeretetével adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Máté 19, 1: „Jézus befejezte ezeket a szavakat”

Az Élő Isten Pecsétjének jelentése. Az Úr Jézus: „Szent Vérem pecsétje misztikus jelenség. Én megjelölöm Magamnak mindazokat, akik lángoló, tiszta szeretettel vonzódnak Hozzám, szeretnek Engem, és engedelmeskednek Nekem. Az igaz, hogy bérmáláskor a Szentlélek megvilágosító kegyelmét kapjátok meg, mintegy beöltöztök Szentlelkembe, Aki vezet és tanít általatok, és hirdeti az igét, de Szent Vérem pecsétjét megkapják mindazok, akik kisded lelkülettel, akár tudatlanul, Rám hagyatkoznak, bíznak Bennem, és elkötelezik magukat visszavonhatatlanul Nekem. Jóllehet, nagyon fontos a keresztség: Én kértem apostolaimtól, hogy kereszteljék meg a nemzeteket a Szentháromság nevére, de akiknek nem áll módjukban megkeresztelkedni, azoktól a vágykeresztséget is elfogadom. Nekem csak egy a fontos, hogy szeressenek Engem, és megtegyék mindazt, amire indítom őket. Szándékosan mondom az indítást, mert vannak egyszerű lelkek, akik még a tanításomat sem ismerik, a Bibliát, de Én, Aki a lelkük mélyén tevékenykedek, indítom őket, hogy tegyék meg mindazt a jót, bölcsességet, irgalmasságot, szeretetet a környezetükben, amire öröktől fogva szántam őket. Ezek lehetnek egészen egyszerű, kis, hétköznapi dolgok, amit, ha megtesznek, akkor nagyobb dolgok múlnak rajtuk. Általatok is cselekszem szüntelenül. Ha egy szóval ki akarom fejezni, akkor ez maga a szeretet, ez a főparancs. Akik szeretnek Engem, azokat Én jelölöm meg Szent Vérem pecsétjével a lelkükön.”

Szentírási megerősítés: Zsid 3, 7: „a Szentlélek mondja”