2020. december 27. Az Úr Jézus…

Az Úr Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: Júdás levele 1-25-ig.

Júd 1, 4: Mert bizonyos emberek befurakodtak közétek, akiknek az ítéletük már rég megíratott; ezek az istentelenek Istenünk kegyelmét kicsapongásra fordítják, az egyetlen Urat, Urunkat, Jézus Krisztust pedig megtagadják.

Jézus: „Ma sok eretnek van. Rájuk vonatkozik Szent Pál írása:”

„Csodálkozom, hogy attól, aki meghívott titeket Krisztus kegyelmére, ilyen hamar átpártoltatok egy más evangéliumhoz, jóllehet nincs más; legföljebb néhány ember akad, aki megzavar titeket, és igyekszik elferdíteni Krisztus evangéliumát. De ha akár mi, akár egy mennyei angyal más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit mi hirdettünk: átkozott legyen! Amint már kijelentettük, most újra megismételjük: Ha valaki más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit tőlünk hallottatok: átkozott legyen!” (Gal 1, 6-9)

Jézus: „Akik ilyet tesznek, mind a pokol tüzére kerülnek. Nyisd ki a Szentírást!”

Zsid 2, 2-4: Ha ugyanis már az angyaloktól meghirdetett tanítás annyira kötelező volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség elvette méltó büntetését, hogyan menekülhetnénk meg mi, ha semmibe vesszük azt a mérhetetlen üdvösséget, amelyet először az Úr hirdetett, azután a fültanúk megszilárdítottak köztetek, az Isten pedig különféle jelekkel, hatalmas csodákkal, és a Szentlélek tetszése szerint osztogatott adományaival igaznak bizonyított. 

Júd 7: Ugyanígy Szodoma és Gomorra, valamint a szomszédos városok, amelyek hozzájuk hasonlóan kicsapongó életet éltek, és természetellenes gyönyöröket hajhásztak, intő példák a számunkra: az örök tűz lett a büntetésük.

Jézus: „Mindenki, aki bűnben él, megkapja méltó büntetését. Manapság az alávalóságokat magasztalják az emberek, a szent tanítást pedig elvetik. Ma bűnösebb a világ, mint Szodoma és Gomorra korában. Ezért sajnos sok lélek megy a pokolba. Ti mutassatok jó példát, és az életetek feláldozása árán is maradjatok hűségesek tanításomhoz. Ha mindhalálig kitartotok, nagy lesz jutalmatok a Mennyben. Nyisd ki a Szentírást!”

Mt 25, 46: Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre.

Júd 12: Ezek szennyfoltok szeretetlakomáitokon,…amelyekre az örök sötétség homálya vár.

Jézus: „Sajnos sokan végeznek szentségtörő áldozást, akik súlyos bűnben élnek. Ezek mind az ítéletükre cselekednek.”

Júd 14-15: „Nézzétek, közeleg az Úr szentjeinek tízezreivel, hogy ítéletet tartson mindenek fölött, és megbüntessen minden istentelent minden istentelenségért, amelyet istentelenül elkövetett, és minden káromló szóért, amit az istentelen bűnösök a szájukon csak kiejtettek.”

Jézus: „Már közel van dicsőséges visszajövetelem, amikor ítéletet tartok a világ fölött. Igyekezzetek megtérni, bűnbánatot tartani, amíg még a kegyelem ideje tart, mert utána beköszönt az igazságosság órája. Nyisd ki a Szentírást!” 

2Tessz 1, 6-9: „Méltányos egyébként, hogy az Isten üldözőiteknek üldözéssel fizessen meg. Nektek, üldözötteknek pedig velünk együtt megnyugvást adjon, amikor Urunk Jézus eljön hatalmas angyalseregével a mennyből, s lobogó tűzzel megbünteti azokat, akik Istent nem ismernek és Urunk Jézus evangéliumának nem engedelmeskednek. Örök kárhozattal fognak bűnhődni: eltaszítva az Úr színe elől és távol fönséges hatalmától.”  2, 3-4: „be kell következnie az elpártolásnak, és meg kell mutatkoznia a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki mindenek fölé emelkedik, amit Istennek és szentnek neveznek. Sőt, Isten templomában foglal majd helyet, és istennek akar látszani.”

Jézus: „Most fog fellépni az antikrisztus. Óvakodjatok tőle! Hízelgő modorával és hamis csodáival sokakat meg akar téveszteni, hogy utána a kárhozatra taszítsa őket. Ha megtartjátok tanításomat, és kitartotok Mellettem mindhalálig, üdvözültök. Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, és minden kegyelmet megadok nektek.”

Szentírási megerősítés: Mk 2, 27: „Jézus mondta”