2020. december 27. Szent Család vasárnapján az Úr Jézus…

 „Drága gyermekeim! Már kézzel foghatóak a jelek, a próféciák beteljesülnek. A sátán türelmetlenül várja győzelmét és emberének fellépését. Amikor azt hiszi, hogy győzött, akkor fogom letaszítani a pokol mélyére, és ezer évre megkötöztetem Szent Mihállyal. Akkor teljesül be Legszentebb Édesanyám Szeplőtelen Szívének diadala, ami az Én győzelmem az Oltáriszentségben. Akkor fognak Engem méltóképpen imádni, és a legnagyobb tiszteletet akkor adják meg Nekem. Az új világban mindenkit szentté formálok. Mindenki olyan lesz, amilyennek öröktől fogva elgondoltam. Mindenkin be fogom teljesíteni rá vonatkozó, örök, szent tervemet.

Drága gyermekeim! Várjátok ezt a világot, az ezer éves béke uralmát, amikor megújítom az eget és a földet – és ez előtt visszajövök teljes dicsőségemben, az ég felhőin.

Gyermekeim! Értsétek meg: ez a világ annyira bűnös, hogy meg kell semmisülnie. Ha bármi megmaradna belőle, akármilyen jónak látszik is, az újra csak bűnt szülne, és újra elhatalmasodna a rossz. Ahogy Szodoma és Gomorra elpusztult a kénköves eső miatt, és ahogy Babilon is megsemmisült, úgy erre a világra is a pusztulás vár, mégpedig tűz által.

Gyermekeim! Már minden beteljesült, amit az Evangéliumban előre megmondtam. Az egész földkerekségen hirdetik az Evangéliumot, és az emberiség eljutott a fegyverkezésnek arra a fokára, hogy bármikor meg tudja semmisíteni a világot. Erre szoktam mondani: „az óra itt van”, vagyis minden feltétel adott, hogy beteljesüljenek a próféciák. A bűn ellepte a világot, a gonoszság hatalma munkálkodik, démonok milliárdjai lepték el a világot az emberek gonoszsága által, mert mindenki, aki a bűnt szereti és elköveti, lehívja magára a gonosz démonokat. Már csak egyért imádkozzatok: hogy mielőbb visszajöjjek a földre, és megítéljem a világot, újjáteremtsem azt, és elhozzam a béke uralmát. Amint ígértem a Máté 24-ben, az időt le fogom rövidíteni, sőt, már részben meg is tettem, hogy még kevesebb ideje legyen a gonosznak arra, hogy az embereket megtévessze, sőt, ha lehetséges volna, még a választottakat is.

Drága gyermekeim! Minden jó és rossz cselekedet megkapja jutalmát, vagy büntetését aszerint, amit érdemel. Ti, drága kicsinyeim, tegyétek továbbra is a jót, folytassátok az imát a bűnösökért, és ne múljon el nap anélkül, hogy ne kérnétek, hogy jöjjek vissza minél előbb dicsőségemben megítélni élőket és holtakat, és jöjjön el az Én királyságom. Mindennap ezt imádkozzátok a Miatyánkban, de sajnos némelyek csak úgy mondják, mint egy megszokott szöveget anélkül, hogy tettekre váltanák, vagy a szívükben vágyakoznának a beteljesedésre. Az Egyház kétezer éve imádkozza: jöjjön el az Isten Országa, legyen meg az Ő akarata, amint a Mennyben, úgy a földön is. Ehelyett az egyén magát állítja a központba, Istent kirekeszti az életéből, és azt hiszi, hogy csak az a fontos, hogy az ő akarata teljesüljön. Ezért van ennyi bűn a világon, és ennyi boldogtalan ember. Ha a Mennyországot örök boldogságnak hívjátok – és jól teszitek, mert az –, akkor a föld is csak úgy válhatna boldog létezéssé, ha Isten akarata teljesülne rajta. Ezt pedig nem volna nehéz elérni, ha az emberek elfogadnák az Atya akaratát, megtagadnák magukat, és keresztjüket hordozva segítenék a rászorulókat és egymást.

Drága kicsinyeim! Most, így a karácsony utáni közeli napokban fájó szívvel veszem tudomásul, hogy nem kellek, a születésnapomat átírták: már régen nem az Én ünnepem, hanem az anyagi jólét forrása, az üzletek fellendülése és a szórakozásé. Megengedtem ezt a járványt, ami elősegíthetné, hogy az emberek magukba tekintsenek, egyéni imában keressenek és megtaláljanak Engem, de sajnos nem teszik.

Drága gyermekeim! Az óra eljött. Már minden készen áll arra, hogy a föld tűz által megsemmisüljön, hogy újjáalkossam, és elérkezzen a mennyei Paradicsom, az ezer éves béke uralma. Ezt várjátok, ezután sóvárogjatok, ezért imádkozzatok, hogy mielőbb visszatérjek az ég felhőin, és beteljesítsem szavaimat. Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. Szavaim igazak és ámenek. Aki Bennem hisz, ha meghal is, élni fog. Teljesítsétek törvényeimet, a szeretet főparancsát, és akkor nem éltetek hiába, mert eléritek az örök boldogságot és a békét. Fogadjátok áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Zsid 11, 2: „Isten szava”

Imádság az Úr Jézus Dicsőséges Visszajöveteléért: Az Úr Jézus folytatta: „Drága gyermekeim! Most a világ mélyponton van. Ebből csak az Én dicsőséges visszajövetelem által szabadul meg. Kérjetek Engem mindennap ezzel az imával:

„Drága Jézusom! Leborulok Előtted és hálát adok Neked azért, hogy megváltottál. Szeretlek Téged önmagadért és köszönöm, hogy velünk maradtál. Köszönöm, hogy nem hagytál el bennünket a végső harcban, amikor a sátán minden eszközt bevet, hogy a lelkeket kárhozatba taszítsa. Jézusom, jöjj! Jöjj minél előbb vissza az ég felhőin úgy, ahogy megígérted. Jöjj vissza dicsőséges fényedben, hatalmadban, jóságodban és szeretetedben! Jöjj, és ítéld meg a földet! Szabadíts meg a gonosztól! Áradjon ki a Te jóságod, igazságod, szereteted, fényességed! Áraszd ki ránk megváltásunk dicsőségét: hatalmas szeretetedet! Jöjj vissza, Jézus, tégy rendet ebben a zűrzavaros világban! Tégy minket olyan ártatlanokká és tisztákká, mint a gyermekek! Tisztíts meg minket bűneinktől, hogy gyermeki lélekkel emeljük Hozzád kezünket és lelkünket, hogy Téged méltóképpen imádjunk és szeressünk úgy, hogy megtesszük akaratodat! Jöjj vissza, Jézus, az ég felhőin, és szád leheletével semmisítsd meg a gonoszt! Ne engedd, hogy tovább uralkodjon rajtunk! Mentsd meg a Te ártatlan kicsinyeidet, akik Benned remélve Hozzád kiáltunk! Tebenned hiszünk és Tőled várjuk életünk jobbra fordulását és megváltásunkat. Jöjj, Jézus, jöjj! Szent angyalaiddal és az üdvözült seregekkel kiáltjuk: Marana Tha! Jöjj el, Uram, Jézus! Tisztítsd meg a földet, kötözd meg a sátánt úgy, ahogy a Szentírásban megígérted: ezer évre! Újítsd meg a földet, s hozd el nekünk az ezer éves béke uralmát! Jöjj, Uram, Jézus, jöjj, jöjj! Szentlélek, áradj ki ránk! Te imádkozz bennünk és általunk, Te kérleld bennünk a szentséges Urat, hogy méltóztasson leszállni az Atya öléből, és mielőbb megtisztítsa és megújítsa ezt a siralomvölgyet! Az Ő dicsősége és fényessége ragyogja be a világot, és az emberek szüntelenül magasztalják, dicsőítsék és megvallják az Úr nevét. Jöjj, Jézus, jöjj! Aki vértől ázott ruhát viselsz, Aki meghaltál, és most örökké élsz. Jöjj, feltámadott Urunk! Kérve kérünk! A lelkünkkel kérünk, mert ajkunk elégtelen arra, hogy kérleljen. Égig érő vággyal kérünk, jöjj vissza Urunk! Jöjj a te népedhez, aki hív Téged, mint egyedüli reményét, végső menedékét! Uram, csak Te tudod megadni egyedül, amit megígértél. Semmisítsd meg a gonoszt szád leheletével! Jelenj meg ragyogva, feltámadott, dicsőséges Testeddel! Szégyenítsd meg az antikrisztust, aki bitorolni akarja a Te Nevedet! Semmisítsd meg a gonoszt, állítsd helyre a békét, a szeretetet úgy, ahogy azt öröktől fogva megteremtetted! Boldogságos Szűz Anyánk, leghatalmasabb közbenjárónk az Úr Jézus Krisztusnál! Kérleld meg Őt, ahogy a kánai menyegzőn tetted, hogy jöjjön el az Ő Országa, legyen meg az Ő akarata, amely elhozza a Te Szeplőtelen Szíved diadalát, ami beragyogja a Mennyet és a Földet. Ámen.”

Szentírási megerősítés: Máté 27, 50: „Most Jézus még egyszer hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét.”