2021. április 7. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Az üldözés nagyon közel van. Ne tervezzetek semmit, mert ez a világ hamar elmúlik. Terveivel és jövőjével együtt végérvényesen összeomlik. Én magam vetek véget ennek a bűnös világnak. Ó, ha látnátok, mennyi démon mesterkedik, hogy hazugsággal és szemfényvesztéssel minél több lelket taszítson a pokolba. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Mentsétek a lelkeket! Csak ez az egy legyen a fontos. Elsősorban ti magatok szentelődjetek meg az állandó bűnbánat és a szentségek által. Megerősítelek titeket, hogy mindig ellene tudjatok mondani a sátán minden kísértésének. Betöltöm szíveteket az Irántam való szeretettel. Előttetek megyek a keresztúton ezer sebtől vérző testemmel. Hátamon a nagy keresztgerendával, töviskoronával a fejemen. Ide hívlak titeket is a keresztútra, az önmegtagadás, a lemondás és a kereszthordozás által. Adjátok át az életeteket Nekem! Csak Engem, lássatok mindig magatok előtt, és Engem akarjatok szolgálni! Akkor megvigasztaljátok átdöfött Szívemet, és elégtételt nyújtotok Nekem az elkövetett bűnökért. Az áldottak között foglaltok majd helyet, és az örök boldogságban fogtok Engem megváltó Isteneteket dicsőíteni.

Hagyatkozzatok Rám, adjátok át az életeteket Nekem, és nagyon bízzatok Bennem! Én kimenekítelek titeket minden veszélyből, de bizalmatok mértékében árasztom ki rátok kegyelmemet. Ne féljetek se járványtól, se haláltól, se betegségtől, se semmi egyéb fenyegetéstől, mert csak annyi történhet, amennyit Én megengedek. Ha megengedem a szenvedést, az azért van, hogy megerősítsem Belém vetett hiteteket. Ha megengedem a halált, azért teszem, mert annak az embernek már lejárt az ideje a földön. Őt már ki akarom emelni ebből a siralomvölgyből, hogy majd örökké örvendezzen dicsőségemnek. Akik pedig elkárhoznak, azoknak azért engedem meg a halált, hogy ne tudjanak többé ártani sem maguknak, sem embertársaiknak. Nálam minden történésnek, eseménynek megvan az oka. Ezek válaszok az egyének életére.

Ne foglalkozzatok a világgal, sem a világ eseményeivel! Életetek középpontjában legfelül mindig Én álljak, a töviskoronás Király, Aki nem azért szálltam le Atyám öléből, hogy földi karriert fussak be, hanem azért, hogy a világmindenség Királya legyek. Ezt mondtam: „ha fölmagasztalnak, mindeneket Magamhoz vonzok”. Az emberi gondolkodás szempontjából igencsak ellentétes és szokatlan fölmagasztalás volt az Enyém, amikor a felismerhetetlenségig megkínzott Testemmel a keresztfán függtem, és kimondtam: „Beteljesedett! Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” Azt kérem, hogy ti is haljatok meg a világnak, és minden csábításának, mert aki jóban van a világgal, az ellensége önmagának és Istennek. Teljes önmegtagadásban és teljes Rám-hagyatkozásban kell élnetek ahhoz, hogy szenteket tudjak formálni belőletek. Értsétek meg, az életetek egyedüli értelme az, hogy szentek legyetek. Isten Országában csak a szenteknek van helyük, akik Istent szeretik. A főparancs a szeretet: Isten és az emberek felé. Ha ezt tökéletesen teljesítitek, már szentek vagytok.

Ne foglalkozzatok a világgal, mert elvonja a figyelmeteket a legfőbb jótól, az Én tanításomtól. Temetkezzetek el Bennem és szüntelen imádkozzatok! Akkor az Én békémet és örömömet adom nektek.

Maradjatok hűségesek Hozzám akkor is, ha üldözések, nélkülözések és áldozatok jönnek az életetekben. Ne felejtsétek el, hogy akkor lesztek Hozzám a legközelebb, amikor szenvedtek.

Minden egyes embernek, és az egész világnak fel kell jönnie Velem a keresztúton a Golgotára, és keresztre kell feszítenie magát az Én keresztemre. Amikor azonosultok Velem a szenvedésben, akkor nyílik meg előttetek dicsőséges Országom kapuja. Amikor elmerültök Bennem, és már nem akartok senkit és semmit, csak egyedül Istent, akkor tudom betöltetni lelketeket az Én békémmel és szeretetemmel. Ez a világ elmúlik minden kívánságával és tervével együtt. Isten akarata azonban örökkévaló, és beteljesül. De csak azok lelkében tud, akik ezt megengedik és akarják, mert tiszteletben tartom mindnyájatok szabad akaratát. Ezért kérve kérlek benneteket, kerüljétek a bűnt, mondjatok ellene a sátánnak és minden kísértésének, aki olyan csúf, hogy belehalnátok, ha megláthatnátok. A bűn mindig undorító. Nincs a földön olyan ocsmányság, amivel szemléltetni lehetne. Egyedül a bűn tud elszakítani Istentől. Féljétek az Istent szent félelemmel, Aki örök Bírája minden embernek, és megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. Féljétek elkövetni a bűnt, mert ennek következménye van. Isten végtelenül szereti mindazokat, és irgalmas mindazokhoz, akik elfogadják és tettekre váltják tanítását.

Gyermekeim! Ütött az óra. Ez a világ véget ér. Most jön fel a Golgotára. Ez kegyetlen szenvedést jelent minden egyes ember számára. Azok tudják könnyebben elviselni, akik felkészültek a halálra, a végső számadásra, akik nem ragaszkodnak senkihez és semmihez. Akiknek Én vagyok a mindenük, a reményük, azok könnyen el tudnak szakadni a földtől és földi életüktől.

Nagyon kérjétek, hogy avatkozzak közbe, jöjjön el a Nagy Figyelmeztetés, amikor a Szentlélek megmutatja mindenkinek, hogy mi a jó és mi a rossz. Akkor az egyes ember meglátja a bűneit, és megtér Hozzám, üdvözítő Istenéhez. Nagyon sok lelket fogok megmenteni akkor.

Nagyon szeretlek benneteket, Véremen megváltott gyermekeim! Emberi szó nem képes rá, hogy ezt kifejezze. De ha fölnéztek véres testemre a keresztfán, az mindent elmond nektek szavak nélkül. Mert mindezt értetek és a ti bűneitekért szenvedtem el azért, hogy megmentsem a lelketeket. Szeressetek viszont Engem! Miattatok kiáltottam: „Szomjazom!” Arra vágyom, hogy megmeneküljetek, és üdvözíteni tudjalak benneteket. Fogadjátok meg tanításomat! Ezek az utolsó szavaim. Már benne éltek abban az időben, amikor végérvényesen döntenetek kell Isten mellett, vagy Isten ellen. Döntéseteknek örök következménye van, melyet nektek kell viselnetek.

Váltsátok tettekre tanításomat, mert csak így van értelme az életeteknek. Erre áldalak meg benneteket Szívem túlcsorduló, örök szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: Mt 23, 1: „Jézus szólt” Mt 24, 9-14: „ Szorongattatásban lesz részetek, megölnek benneteket, s a nevemért minden nemzet gyűlölni fog titeket. Sokan eltántorodnak hitüktől, elárulják és gyűlölik majd egymást. Számos hamis próféta fellép, és sokakat tévedésbe ejtenek. A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Az országnak ezt az evangéliumát hirdetni fogják az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég.”