2020. szeptember 16. Itthon az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Elérkezett az óra. Az Emberfiát a bűnösök kezére adják. Tegnapelőtt volt Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe. Amit előre megmondtam, beteljesült: Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a földről, mindenkit magamhoz vonzok.”  (Jn 12, 32) Ma, kétezer  évvel születésem után, a világegyházban rengetegen borulnak le szent keresztem előtt, dicsőítik és magasztalják nevemet a megváltás hatalmas művéért, és sokan mennek az üdvösség útján. Ők nem tették hiábavalóvá értük kiontott, drága, Szent Véremet. Ők azok a termőföldek, ahová jó földbe hullott a mag, az Isten Igéje, és bő termést hoznak.

Tegnap volt Legszentebb Anyám, a Fájdalmas Anya ünnepe. Az Egyház ma is keresztem alatt áll, amint Ő. Rájuk hullatom, értük ontott, drága, Szent Véremet. A bűnbánat szentségében tisztára mosom lelküket, és ezáltal bejöhetnek Velem Atyám Országába, a Bárány menyegzőjére.

Drága gyermekeim! Egyházamnak követnie kell Engem a keresztúton, az önmegtagadásban és a türelmes kereszthordozásban. Egyházamnak ugyanaz az útja a Mennybe, ami az Enyém volt. A gúny, a keresztút és a kereszthalál. De amint Én harmadnapra föltámadtam, úgy Egyházam is el fogja nyerni a feltámadását. Megújítom, és végül dicsőségembe fogadom. Ami most következik, soha nem volt még a világtörténelem folyamán. Szent Pál ezt írta: „Ahol azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem” (Róm 5, 20) A Föld még soha nem volt ekkora bűnben, mocsokban, szennyben, mint manapság. Minden értéket a feje tetejére állítottak. Azzal dicsekednek, amit szégyellniük kellene. Isten helyébe teszik magukat, de csak rossz dolgokat tudnak tenni. Ezért, drága gyermekeim, most olyan eszközhöz folyamodom, amit még soha eddig nem tettem. Kivétel nélkül, minden emberre, bárhol is éljen a világon, kiárasztom Lelkemet. Megismertetem velük bűneiket. Akik életszentségben élnek, azon kevesekkel megláttatom lelkük kegyelmi állapotát. A bűnösök jajveszékelve verik majd mellüket. Még megtérhetnek, ha úgy akarják. Sokan, akik meglátják hatalmas vétkeiket és a poklot, amit kiérdemeltek, meg fognak halni és belezuhannak az örök tűzbe. Azért, mert már annyira elmerültek a bűnben, hogy megátalkodottakká lettek.

Gyermekeim! A kárhozat nem Tőlem van. A büntetést nem Én akarom. Ez automatikus mindazon lelkek számára, akik maguk választották a rosszat. A Szentlélek kiáradása, egy nagy figyelmeztetés mindenki számára, hogy meglássa, milyen úton jár, és mit érdemel. Hatalmas kegyelemforrás mindazoknak, akik elhagyják gonosz útjaikat, és megtérnek Hozzám. Ezek a lelkek föl fogják keresni a templomokat, a papokat, hogy bűnbánatot tartsanak, feloldozást nyerjenek és tanítást kérjenek. Őbelőlük még szentek lesznek. De továbbra is tiszteletben tartom a szabad akaratot, mert ez az emberi méltóság része, amelyet Isten adományozott minden egyes embernek attól kezdve, hogy megteremtette az első emberpárt. Emellett minden ember megkapta az értelmet, hogy szabad döntést hozzon, jót vagy rosszat válasszon aszerint, ahogy akarja. Tisztán láthatjátok, hogy nincs eleve elrendelés. Én minden embert üdvözíteni akarok, de az embernek magának kell megszerezni az üdvösséget. Ha elutasítja tanításomat, és nincs Velem személyes kapcsolatban, akkor a sátánt választotta. Onnantól a sorsa megpecsételődik, rosszra fordul és el is kárhozhat, hacsak nem fordul vissza Hozzám.

Egyházam most megy a keresztre. Most követ Engem a Golgotára. A saját vérében és könnyeiben kell megtisztulnia. Én, Aki a világ összes bűnét Magamra vettem, Szent Véremet ontottam, hogy megtisztítsam a bűnösöket. Édesanyám pedig bőven ontotta Könnyeit, Engem látván keserves kínszenvedésemben és kereszthalálomban. De siratta más gyermekeit is, akikről előre látta, hogy elkárhoznak.

Drága kicsinyeim! Ne féljetek! Ezeknek az eseményeknek be kell következnie, mert ez a Szentírás. De amilyen hamar eltelt a három nap, miután halálomból feltámadtam, úgy ezek a gyászos események is hamar lejárnak, és Egyházam megtisztulva, szeplőtelenül fog tündökölni. Én Magam szabadítom meg a gonosztól, akit ezer évre megkötözök. Megjelenek az ég felhőin dicsőségemben, és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. Ó, ha látnátok, mennyire undorító és rút a sátán, menekülnétek előle. Hízelkedésével és képmutatásával tudja rávenni a gyanútlan embereket, hogy kárhozatba taszítsa. Szépnek tünteti fel azt, ami ocsmány, és megvetendőnek azt, ami szent. Ezért, gyermekeim, jól vigyázzatok, ne hagyjátok magatokat megtéveszteni. Ha mindig parancsaimat követitek, megtartjátok a Tízparancsolatot és a főparancsot, nem tud elbuktatni benneteket. Ha mégoly kívánatos és vonzó is lenne a bűn, akkor is határolódjatok el tőle, mert a gonosz nagyon aljas, meg akar fosztani titeket Tőlem, a legnagyobb kegyelem forrásától, a szentségtől: a gyónástól és a Szentáldozástól, és örökre el akar veszejteni.

Kicsinyeim! Ne féljetek attól, ami most jön! Amint mondtam: mindezeknek be kell teljesülnie. Egyedül a bűntől féljetek és a vele járó kárhozattól. Szüntelenül tekintsetek keresztemre, merüljetek el kínszenvedéseimben, adjatok hálát Nekem jóért és rosszért egyaránt! Hagyatkozzatok Rám teljesen, adjátok át az életeteket Nekem, bízzatok Bennem, mert Én jó vagyok és mindent a ti javatokra fordítok. Bizalmatok mértékében kapjátok Tőlem a megszentelő kegyelmet.

Hagyatkozzatok Rám teljesen! Én legyek mindig a szemetek előtt! Tekintsetek kereszten vonagló, haláltusában szenvedő Testemre, értetek omló Véremre! Tudatosítsátok magatokban, mekkora árat fizettem a lelketekért! Jobban vigyázzatok lelketek tisztaságára, mint szemetek világára! A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. A test csak arra jó, hogy megtegye a lélek akaratát.

Drága gyermekeim! Tudatosítsátok magatokban, hogy az Enyéim vagytok. Jöjjetek Hozzám, a tabernákulum elé, ahányszor csak tehetitek! Imádjatok Engem a Legméltóságosabb Oltáriszentségben! De minden imátokban imádjatok Engem a lelketek hetedik szobájában, ahol állandóan jelen vagyok. Tudatosítsátok magatokban, hogy ti az Én élő tabernákulumaim vagytok. Olyanok, mint Édesanyám, Aki szent méhében hordozott. Titeket is megszentellek, mint Őt, és rengeteg kegyelemmel halmozlak el.

Amikor imádtok Engem az Oltáriszentségben, szent angyalaim serege száll le rátok, és veletek együtt dicsőít és magasztal Engem, és hálát ad Nekem. Olyan ez, mint amikor megszületésemkor a pásztorokhoz leszálltak az angyalok és dicsőséget zengtek Nekem. Ha kinyitjátok lelketek szemét és fülét, megtapasztalhatjátok azt a dicsőséget, amely mindenütt jelen van, ahol Én vagyok, és Engem imádnak. Isten vagyok, Aki köztetek maradtam, mert eggyé akartam válni veletek. Ez a Szentáldozás, amely előképe annak a tökéletes, örök, mindeneket felülmúló egyesülésnek, amit majd a Mennyországban minden üdvözült léleknek ajándékozok.

Fogadjátok áldásomat, amelyet Szívem örök, végtelen szeretetével adok rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Mt 19, 28-29: „Jézus válaszolt”