2020. január 8. A kegyelem órájában az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom Szentlelkemet, Aki mindenkinek megmutatja lelke állapotát. Akkor az Én szememmel fogjátok látni egész életeteket. Minden gondolatotokat, szavatokat, cselekedeteteket. Abban az órában, amikor nem is gondoljátok.

Éljetek szüntelen készenlétben! A szüntelen készenlét az Irántam való lángoló szeretetet és a Belém vetett hitet jelenti. Higgyetek szavaimban, amelyek beteljesülnek a maguk idejében! Időpontot nem mondok, mert akkor egyesek halogatnák megtérésüket. De a jelekből látnotok kell, hogy a próféciák beteljesülnek. Ítéletem sújtja ezt a világot. Az elemek, a természet erői fellázadtak az emberek bűnei ellen. Most, még a ti korotokban teljesülnek Szent Péter apostol szavai: „Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni, ahogy némelyek késedelmeskedésnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem hogy mindenki bűnbánatot tartson. Mint a tolvaj, úgy jön el az Úr napja. Ezen a napon az egek nagy robajjal elmúlnak, az elemek a tűz hevétől felbomlanak, a föld, és ami rajta van, elenyészik. Mivel így minden elpusztul, minden tekintetben szentül és vallásosan kell élnetek, hiszen várjátok és siettetitek Isten napjának eljövetelét, amikor is az egek lángba borulnak és felbomlanak, az elemek a tűz hevétől megolvadnak. Mi ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját. Szeretteim, minthogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és feddhetetlenül találjon benneteket. Urunk türelmét tartsátok üdvösségnek, ahogy szeretett testvérünk, Pál írta nektek, ajándékul kapott bölcsességében.” (2Pét 3, 9-15)

Drága gyermekeim! Ezek a Szentírás szavai, amelyeknek be kell teljesülniük. A világ még soha nem volt ilyen felkészült arra, hogy önmagát megsemmisítse. A sátán ezt kihasználja: akit csak tud kísért, vagy kavar. Nagyon elhatalmasodott a bűn. Az Isten nem kell, földi élvezetek után futnak, a semmit markolják, és végül a kárhozatba zuhannak.

Drága gyermekeim! Adjatok hálát azért, hogy meghívtalak titeket! Mindennap imádkozzátok el a Te Deum-ot! Én Magam indítottalak arra, hogy igennel válaszoljatok. Örüljetek annak, hogy színem előtt állhattok, és szolgálhattok Engem. Minden perceteket, erőtöket Én osztom be, hogy megszentelődjetek, és másoknak is az üdvösségét segítsétek elő. Szent Pál szavaival figyelmeztetlek benneteket: „Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék.” Szüntelen őrködjetek lelketek tisztasága fölött! Tápláljátok a lelketekben az Isten iránti szeretetet úgy, hogy gondoljatok gyakran tanításomra és kínszenvedésemre! Mindig Én, az Isten Egyszülött Fia, a megtestesült Ige álljak szemetek előtt! Soha ne legyen drága semmi ár, áldozat és szenvedés a lelkek megmentéséért! Nézzetek Rám, a keresztre! Nálam többet senki sem szenvedett. Mindezt az áldozatot ártatlanul hoztam meg értetek, irántatok való szeretetből, mert azt akarom, hogy ott legyetek, ahol Én, és lássátok dicsőségemet.

Nagyon sért Engem a bűn, és undorodom tőle, de leginkább az embernek válik kárára, mert ez által szakítja el magát Tőlem, üdvössége Szerzőjétől, és mindattól a kegyelemtől, amelyet neki adtam, és még neki akarok ajándékozni. Ezért, kicsinyeim, határolódjatok el minden kísértéstől, minden bűntől! Ne álljatok szóba a sátánnal! Egyedül Engem szemléljetek a Tábor hegyén a három tanítvánnyal együtt, dicsőséges Testemben, amikor a Mennyei Atya szózata hangzott: „Ez az Én szeretett Fiam, Őt hallgassátok.” Életetek minden percében legyetek Velem a Tábor hegyén! Szemléljétek dicsőségemet, és vágyakozzatok arra, hogy egy egész örökkévalóságon át Engem lássatok, imádjatok, szeressetek, dicsőítsetek, magasztaljatok és hálát adjatok Nekem.

Gondoljatok arra, amit Szent Pál apostol mondott: „A Föld összes szenvedése nem mérhető az eljövendő dicsőséghez, amelyben részünk lesz.” Ne zúgolódjatok, ha próbatételekkel, csalódásokkal és szenvedésekkel látogatlak meg benneteket! Ezeknek kettős céljuk van. A lélek megszentelődése, tisztánlátása és alázatra tanítása. Nézzetek Rám, a keresztre! Nálam jobban senki sem lett megalázva.
Szenvedéseitekben gondoljatok arra, hogy Én is kínszenvedésem és kereszthalálom által mentettem meg a lelkeket. Minden Engem követőt arra hívtam meg, hogy egyesüljön Velem a szenvedésekben, a megaláztatásban és az engedelmességben. Ha ezt teszitek, Atyám úgy tekint rátok, mint Rám, szeretett Fiára, Aki bennetek folytatom életemet és Megváltásom hatalmas művét. Lelkeket mentek általatok.

Emlékezzetek arra, hogy mire hívtalak benneteket: „Aki Utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap keresztjét, úgy kövessen Engem.” Az önmegtagadás nem a saját vágyaitok beteljesülését és az ahhoz való ragaszkodást jelenti. Szabaddá tesz benneteket arra, hogy átadjátok az életeteket Nekem, és minden élethelyzetben, de legfőképpen a nehéz dolgokban, a szenvedésekben Velem együtt ismételjétek szavaimat: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy Én akarom, hanem ahogy Te.” Ilyeneknek akarlak látni benneteket, gyermekeim! Ha példámat követitek és engedelmeskedtek hívásomnak, nagyon gazdagon érkeztek meg Országomba. Mindenki a kapott talentumokról ad számot. Azok, akikre sokat bíztam, sokról fognak felelni. Ezért ti, gyermekeim, mindenben jó példával kell, hogy elől járjatok.

Drága gyermekeim! Életeteket tekintsétek úgy, mint Nekem szentelt áldozatot, mert mindazokat, akiket kiválasztottam és meghívtam, Magamhoz teszem hasonlóvá. Áldozattá lettem értetek. Nem csak a keresztfán, hanem már fogantatásomtól fogva, amikor engeszteltem a világ végéig élő összes ember bűneiért. Papjaimat és a Nekem szentelteket erre az útra hívtam. Ezt pedig úgy hívják, hogy keresztút.

Szelíd tekintetem rajtatok nyugszik, Szívem szeretete átölel, és mindig csak a javatokat akarja. Az Én békémet adom nektek, és vezetlek, hogy fölismerjétek, és mindig megtegyétek akaratomat. Fogadjátok szeretetteljes, Szívből jövő áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Máté 17, 1-5: „Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s fölment külön velük egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény. S íme, megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter erre így szólt Jézushoz: „Uram, jó itt nekünk! Ha akarod, csinálok ide három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek.” Amíg beszélt, hirtelen fényes felhő borult rájuk, s a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!” Fil 2, 19: „küld”