2020. február 27. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Kínszenvedésem és kereszthalálom a világ végezetéig folytatódik. Illetve ennek a korszaknak a végéig, amíg bűn van a földön, mert a pokoli hordák uralkodnak rengeteg ember szívében.

Gyermekeim! Nagyböjt van. Most különösen kérem, hogy csatlakozzatok Hozzám, álljatok keresztem alá, fogjátok meg Édesanyám és János apostolom kezét. Kérjétek, hogy megváltói Vérem rátok csöppenjen, amely oly bőségesen omlott ki Testemből az utolsó cseppig, hogy a világ végezetéig élő összes embert képes megtisztítani feltéve, hogy bűnbánatot tartanak. Gyülekezzetek keresztem alá! Nézzétek kínos agóniámat, sebeimet! Mellem zihálását, kapkodom a levegőt. Az egész Testem tetanuszgörcsben vonaglik. Én, a világmindenség Ura és Királya, ily mélyre alázódtam értetek.

Azt kérem, hogy mindig Engem lássatok, ilyen állapotban: töviskoronával a fejemen! Amikor majd az üldözés elharapódzik, titeket is ki fognak gúnyolni és üldözni fognak az Én nevemért. Akkor gondoljatok arra, amit előre megmondtam: ha Értem gúnyolnak és üldöznek igazságtalanul, nagy lesz a jutalmatok a Mennyben. De ne a jutalomért, hanem az Irántam való szeretetből tűrjétek el békében, és adjatok hálát Nekem, hogy osztozhattok sorsomban. Mindazokat, akiket szeretek, részesítem szenvedéseimben. Azért, hogy itt a Földön egyesüljenek Velem a szeretet frigyében, mert a barát a bajban ismerszik meg. Ha kitartotok Mellettem a szenvedésben és az üldöztetésben, akkor tudlak befogadni titeket dicsőségembe, mert ezzel tanúsítjátok Irántam való hűségeteket és szereteteteket.

Éljetek életszentségben és példátokkal vonzzátok Hozzám a lelkeket! Legyetek mindig alázatosak és engedelmesek! Csak Nekem akarjatok megfelelni!

Egyházamat már darabokra szaggatta a sátán. Igaz papjaim és híveim most menetelnek föl Velem együtt a Golgotára. Hamarosan keresztre feszítik őket, meghalnak, de Velem együtt fel fognak támadni. Az Új Világban, az Új Paradicsomban olyan dicsőségben fog ragyogni Egyházam, ahogyan még soha ezen a Földön. Akkor a Menny egyesül a Földdel, itt lesznek a szentek és a szent angyalok, és velük együtt fogtok Engem imádni a legméltóságosabb Oltáriszentségben, Aki köztetek ragyogok. Ez lesz Édesanyám Szeplőtelen Szívének diadala. Erre készítette föl a világot Fatima óta. Erről beszélt Gobbi atyának, ezért kérte a Máriás Papi Mozgalom megalapítását, engesztelését, és sok-sok lélek engesztelő imáját.

Gyermekeim! Most hatalmas harc dúl a lelkekért. Láthatjátok, hogy mennyire támad a sátán. Eddig is a Szentmise, az Én ártatlan, kiontott Vérem és Kereszthalálom megjelenítése tartotta fönn a világot. Ha ez a mindennapi véres Áldozat megszűnik, ahogy Dániel próféta írta, a világ teljesen ki lesz szolgáltatva a pokoli hordáknak. Akkor következik be Szent Péter apostol szava: „Atyám tűz által tisztítja meg ezt a Földet.”

Gyermekeim, engeszteljetek! Ti pedig, kicsinyeim, akik nem tudtok részt venni a Szentmisén, kérjétek Tőlem a lelki áldozást! Én megígérem, hogy a szívetekbe térek és megerősítelek benneteket. Amikor mindezek bekövetkeznek, akkor fogok visszatérni dicsőségemben, és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. Ez a mondat nem csak az Antikrisztus személyére vonatkozik, aki a legnagyobb gonosz, de minden őt követőre, akik félrevezetik a népet.

Miután megtisztítottam a Földet, olyan lesz, mint amilyen a teremtés kezdetén volt, amikor még nem vezette félre a kígyó Évát. Akkor az érteni tudók és a szentek ujjongó örömmel fognak dicsőíteni, magasztalni Engem, és teli torokból kiáltják: „Áldott legyen az Isten mindörökké, Aki lehozta nekünk az Üdvözítőt!” Igen, gyermekeim, ekkor érkezik el a ti Üdvösségetek. Akik a gonoszt követik, befogják fülüket, behunyják szemüket, és acsarkodva jajveszékelnek, mert, bár felismerik az igazságot, hogy Én vagyok a Messiás, de már megátalkodottságukon nem tudnak változtatni. Örökre megmaradnak bűneikben.

Drága kicsinyeim! Mindent tudtul adtam nektek. Most a Nagyböjtben, különösen szeressetek, vigasztaljatok és engeszteljetek! Fogadjátok türelemmel a próbatételeket és a szenvedéseket. Az Én örök érdemeimmel egyesítve ajánljátok föl Atyámnak a lelkek megmentéséért, Égi Édesanyám Szeplőtelen Hétfájdalmas Szíve és könnyei által. Nem mindegy, hogy mennyi lelket tud magával ragadni a sátán. Rajtatok múlik, kicsinyeim, hogy mennyit imádkoztok, és mennyi áldozatot hoztok a lelkek megmentéséért. Odaát ezek a megmentett lelkek lesznek a ti kincseitek, őket tudjátok bemutatni Atyámnak, mint Szent Vérem gyümölcseit, akik imáitok hatására nem vesztek el. Így lássátok egész fájdalmas életeteket, amely tele van olykor szomorúsággal, mert a sátán igyekszik megkeseríteni minden Engem követőt. Acsarkodik ellenetek, de nem tud elbuktatni, mert Szent Vérem, mint Pecsét ragyog a lelketeken, és védőpajzsul szolgálok nektek.

Kicsinyeim! Az éj sötétje leszállt. Már pirkad a hajnal, dicsőséges visszajövetelem Napjának hajnala. Imádkozzatok, hogy mielőbb jöjjek vissza, és tisztítsam meg a világot. Már nincs több haladék, a megtisztítás folyamatos, amint azt a természeti katasztrófák, a járványok és a háborúk esetében láthatjátok. A gonoszság most fogja elérni tetőpontját az Antikrisztus fellépésével és az Oltáriszentség eltüntetésével. De, amikor ellenfelem azt hiszi, hogy győzött, akkor fogom ezer évre megláncolni és a pokol fenekére vetni. Jól vigyázzatok: senki ne szövetkezzen vele, mert ugyanúgy elbukik, mint ő. Én vagyok az örök Győztes, Aki a halálon és a poklon Úrrá lettem. Csak azok, akik kitartanak Mellettem mindvégig, ők fognak Velem együtt uralkodni.

Kicsinyeim! Ma még dönthettek Mellettem, vagy Ellenem. Amíg itt éltek testben, meg  tudtok változni, de ha már eljön a nagy sötétség ideje, és minden lezárul, akkor mindenki olyan marad, amilyen addig volt. Nagyon szeretlek titeket, azért figyelmeztetlek. Maradjatok Velem a Getszemáni kertben, virrasszatok, és a nehéz órákban Velem együtt mondjátok: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy Én akarom, hanem amint Te.” Erre áldalak meg benneteket, drága gyermekeim, Szívem mindeneket felülmúló, végtelen, örök szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

Szentírási megerősítés: Mt 21, 13: „Jézus mondja”