2019. szeptember 26. Az Úr Jézus az antikrisztusról…

„Ő testi ember, de annyira birtokba vették a démonok, hogy általuk tesz feltűnő csodákat. Ezeket a csodákat nem azért teszi, hogy másokat segítsen, hanem egyedül azért, hogy feltűnőséget keltsen, és magáról vonzó képet alkosson. Vigyázzatok, óvakodjatok tőle, mint a farizeusok kovászától!

A sátán az összes csatlósával (démonok, ördögök) a legádázabb szellemi és fizikai harcot folytatja a lelkek vesztére. Mindenkit kárhozatba akar taszítani. Ezért mondtam: akkora lesz a szorongatás, amilyen még soha nem volt, és nem is lesz. Ezért rövidítem meg az időt, mert, ha lehetne, még a választottakat is elbuktatná.

Gyermekeim! Látjátok, mennyire megrövidültek a napok. Az évek és az évszakok sasszárnyakon repülnek. Mindezt azért tettem, hogy még kevesebb ideje legyen a sátánnak a lelkek megrontására és elvesztésére.

Gyermekeim! Imádkozzatok! Higgyetek rendületlenül Bennem és az Evangéliumban! Adjátok át az életeteket Nekem, mert csak így menthetitek meg! Ne féljetek a vértanúságtól! Ez most a ti korszakotok kísérő jelensége. Akik nem hódolnak be a fenevadnak és csatlósainak, azok szinte kivétel nélkül mind vértanúságot fognak szenvedni. Leginkább fizikailag, de akiket kimentek, azok lelkileg.

Gyermekeim! Nekem minden egyes emberrel örök tervem van. Minden mögött Én állok. Én engedem meg ezt a hatalmas üldözést azért, hogy különválasszam a juhokat a kosoktól, az igazakat a képmutatóktól. De meghagyok egy szent gyökeret, karomat fölöttük tartom: ők sértetlenek maradnak. Amikor itt lesz az ideje, kiragadom őket ebből a siralomvölgyből, biztonságos helyre helyezem, majd visszateszem őket az elkészült paradicsomba, a megújult világba, amit Én alkotok újjá. Ők lesznek a szent gyökér, amely újra kihajt, kisarjad és elszaporodnak a Földön. Kimentek számukra pásztorokat, akik majd tanítják őket. Akkor olyan mértékben árasztom ki a Szentlelket, mint még soha. Mindenki érzékelni fogja a jelenlétét, hallani fogja szavát, és meg fogja tapasztalni vezetését. Ezt a csodálatos boldogságot, paradicsomi állapotot ma elképzelni sem tudjátok. De higgyetek benne, mert szavaim valóra válnak a maguk idejében.

Drága gyermekeim! Most olyan borzalmas dolgoknak lesztek tanúi, ami még soha nem volt a Földön, és nem is lesz. Mielőtt beköszönt az ezer éves béke csodálatos uralma, ez a világ egyre jobban rettenetes, pokoli harcok színterévé válik. Jeruzsálem pusztulása előképe a világ pusztulásának. Itt sem fog maradni kő kövön, amit le ne rombolnának. Ezt nem csak fizikai értelemben kell érteni, hanem szellemi értelemben még inkább. Lucifer arra törekszik, hogy akkora káoszt teremtsen, amit az emberek nem képesek átlátni, és így ejtse őket foglyul, áldozatul. Ő a legnagyobb szétdobáló. Fölforgatja a világot, falakat épít, nemzetek, társadalmi csoportok és vallások között.

A nagy ál-egység a legnagyobb hazugság, ami soha nem létezett, és nem is fog. Mint ahogy a tűz meg a víz nem fér meg együtt, úgy ezek a különböző vallások sem. Szent Pál ezt írta: „Ne húzzatok egy igát a hitetlenekkel! Mi köze az igazságnak a sötétséghez? Hogyan hozható össze Krisztus Beliállal? Vagy mi köze a hívőnek a hitetlenhez? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Márpedig mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogy Isten mondja: Közöttük lakom majd és közöttük járok, az Istenük leszek, ők meg a népem. Ezért távozzatok körükből, és különüljetek el tőlük – mondja az Úr –, s tisztátalant ne illessetek. Akkor fölkarollak benneteket és atyátok leszek, ti meg a fiaim és a lányaim lesztek – mondja az Úr, a Mindenható.” (2 Kor 6 14-18) Ti sem lehettek egységben hazug tévtanokkal, mert vagy az igazságot, az igaz Istent, Engem követtek, Aki Út, Igazság és örök Élet vagyok minden követőm számára, vagy a kénköves tóban találjátok magatokat, ami a tévtanítóknak készült.

Soha ne higgyetek ekkora hazugságban, hogy az eretnekek meg az igazak egységben lehetnek! Csak akkor lesz egy akol és egy pásztor, ha minden ember kivétel nélkül becsatlakozik az Általam alapított katolikus, egyetemes Anyaszentegyházba. Ha közösen megvallják a Hiszekegyet, és leborulva imádnak Engem az Oltáriszentségben, Aki abban valóságosan jelen vagyok. Hatalmas kincs az Eucharisztia, amit azért alapítottam, hogy egységbe kovácsolja a nemzeteket, és erőforrás legyen számotokra ebben a kietlen pusztában, siralomvölgyben. Úgy tekintsetek Rám az Eucharisztiában, mint egyedüli olyan táplálékotokra, amely megerősít minden harcban, védőpajzs a sátán ellen, és életben tartja lelketeket. Nincs a Földön ehhez hasonló táplálék, amely felülmúl minden energiát és minden frissítőt, mert Én, a mindenható Isten trónolok benne. Oltalmazlak és védelek benneteket, erősítelek és indítalak, hogy fölismerjétek, mi az Isten akarata, és azt meg is tudjátok tenni.

Megáldalak titeket, Szívem túláradó, örök szeretetével, megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Az Úr nagyon szomorú volt, de egyben haragos is, amikor az ördögökről, a támadásokról, meg a harcról beszélt. Ezt mondja az Úr: „a migránsok csak eszközök, hogy a nagy felfordulást véghezvigyék. Ők félrevezetett, szerencsétlen, kizsákmányolt emberek, akiket szintén áldozatnak szánt a sátán.”

Szentírási megerősítés: Zsid 4, 1 cím: „Isten szava”