2019. szeptember 12-én, Mária Szent Nevének emléknapján az Úr Jézus és a Szentlélek…

Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Ma van az Én legkedvesebb Anyám névnapja. Vegyétek Őt körül virágokkal: sok-sok imával, szeretettel, jócselekedetekkel, mert ezek a legillatosabb virágok az Ő számára. Adjatok hálát a Mennyei Atyának, Aki megteremtette, és különös kiváltságokkal elhalmozta, hogy Nekem, az Ő Egyszülött Fiának méltó Édesanyja lehessen. Elküldtem Őt hozzátok, itt van köztetek, számtalan helyen megjelenik, és Hozzám vonzza a lelkeket.

Lélekben legyetek kisdedek! Csatlakozzatok Hozzá, és váltsátok tettekre, amit mond úgy, amint azt a kánai menyegzőn a szolgák tették. Soha ne felejtsétek: ilyeneké a Mennyek Országa.

Édesanyám felöltöztet titeket az Ő legszentebb erényeibe: a tisztaságba, a szegénységbe, az engedelmességbe, a lángoló szeretetbe, amely az Ő Szeplőtelen Szívéből árad ki mindazokra a gyermekeire, papokra, civilekre, szerzetesekre egyaránt, akik befogadják az Ő Szeplőtelen Szívének Szeretetlángját. Kérjétek Őt folyamatosan, szükségben, jólétben, bajban, és minden életállapotban, hogy legyen mellettetek, fogja a kezeteket, kísérjen végig életetek keresztútján, és Isten-Anyai palástjába burkoljon be, mint parányi csecsemőt. Legyetek az Ő pici, Rá hagyatkozó gyermekei, akik mindenben kérik az Ő közbenjárását. Minden imátokat helyezzetek az Ő Szeplőtelen Szívébe, és kérjétek, hogy Ő adja át Nekem azokat: így imáitok illatos rózsaként érkeznek meg Hozzám, amelyekre kegyesen tekintek, és nem tudok ellenállni kéréseitek meghallgatásának, mert azt Szent Anyám terjeszti Elém.

Látjátok, mekkora kincs egy közbenjáró anya: ezért adtam Őt nektek a keresztfán, a legdrágábbat, a legjobbat: „Íme, a te Anyád!” Szeressétek, tiszteljétek Őt, becsüljétek meg, és kérjétek szüntelenül az Ő közbenjárását Nálam. Ő jobban szeret benneteket, mint földi anyátok, mert Ő már az Én Szívem szeretetével tud szeretni, hisz csordultig megtöltöttem az Ő drága, Szeplőtelen Szívét az Én Isteni Szeretetem lángoló tüzével. Ez az izzó szeretet arra készteti Őt, hogy bármilyen hatalmasak is legyenek bűneitek, az Én irgalmas Szívembe helyezze minden bűnös gyermekét: hisz tudta, és látta a keresztfán keserves kínszenvedésemet és kereszthalálomat, amelyet éppen ezekért a gyermekekért szenvedtem el.

Adjatok hálát szüntelen, hogy Őt adtam nektek Édesanyátokul, közbenjárónak Nálam és az Örök Atyánál. Vele egyesülve dicsőítsetek Engem, adjatok hálát jóért és rosszért egyaránt! Különösen papjaimtól és szerzeteseimtől várom el a magas fokú Mária-tiszteletet, a teljes önátadást a két Legszentebb Szívnek: az Én Szívemnek és Édesanyám Szívének. A legrövidebb út Hozzám Édesanyám Szeplőtelen Szívén át vezet. Ő olyan páratlan kegyelmeket esd le számotokra, amilyeneket a legmerészebb álmaitokban sem tudnátok elképzelni. Az Ő közbenjárására egyeseket prófétákká, másokat tanítókká, ismét másokat vértanúkká, és így lélekmentőkké teszek.

Mint ahogy az Ő szeplőtelen, szűzi méhén keresztül érkeztem meg ebbe a világba, s az Ő Szíve alatt testesültem meg, úgy most is minden kegyelem Közvetítőjévé tettem Őt, mert Nélküle, az Ő engedelmessége és beleegyezése nélkül nem valósulhatott volna meg a Megváltás. Ezt véssétek jól a tudatotokba, és mindig tartsátok szem előtt! A jelmondatotok ez legyen: „Mária által Jézushoz”.

Nem tudjátok Őt eléggé szeretni és tisztelni, mert Én minden embernél jobban szerettem és becsültem ezen a Földön. A Mennyországban pedig a Mennyek Királynéjává tettem, mert Ő, Aki a világra hozott, fölnevelt, és kitartott Mellettem a kereszt alatt mindvégig, méltó, hogy Velem együtt egy trónon üljön, és kormányozza az Eget és a Földet. Nagy méltóság illeti meg Máriát a Mennyben, és azt akarom, hogy ez a Földön is így legyen.

Imádkozzatok azokért, akik Máriát becsmérlik, közönségesnek nyilvánítják, lealacsonyítják: nagyon rosszul teszik, mert ezzel Engem is megbántanak és lealacsonyítanak. Vajon milyen gyerek az, akinek jólesik, ha az édesanyját becsmérlik? Milyen szörnyű, torzképet alkotnak Rólam, akik így gondolkoznak. Mondom nektek: ezek nagyon szerencsétlenek. A sátán megtévesztett áldozatai. Édesanyám szüntelenül imádkozik értük, hogy a Szentlélek világosítsa meg őket, és terelje a helyes útra. De ha bezárják a szívüket, és nem engedelmeskednek: odaát ugyanazt a kiközösítést és megalázást kapják büntetésül, amit Anyámmal gyakoroltak földi életükben.

Ti, akik katolikusok vagytok, adjatok hálát azért, hogy tisztelhetitek Máriát. Imádkozzátok buzgón a rózsafüzért, kérjétek az Ő közbenjárását. Amikor Anyámhoz imádkoztok, akkor maga az Én Édesanyám mutatja be az Ő imáival egyesítve a ti gyenge imáitokat, amely hathatósabban kiált Hozzám, mint ha Nélküle mondanátok. Minden égi és földi kegyelmet leesd számotokra. A rózsafüzér-imára minden kegyelmet megkaptok. Háborúkat, pusztító járványokat és mindenféle rosszat, a sátán minden cselvetését meg tudja semmisíteni. Azért, mert ahol ezt imádkozzák, ott Szent Anyám jelen van, mennyei fényárban úszik az a hely, az a város, az a szív. Megremeg előtte a sátán, és a pokol mélyére futnak az ördögök. Vegyétek nagy kincsnek és kitüntetésnek az Én Ajándékomat, Akit a keresztfán nektek adtam: Máriát.

A Máriás papok a legszentebb életűek ezen a Földön. Külön misztérium az ő közellétük és kapcsolatuk Velem azért, mert Mária hidat képez köztük és köztem, és ezen a hídon át ki-be járnak az Én irgalmas, szeretettől lángoló Szívembe.

Még sok mindent tudnék mondani azokról a kincsekről és előnyökről, amelyeket legszentebb Anyám esd ki számotokra. Bízzátok rá ügyes-bajos dolgaitokat, egész életeteket! Bizalmatok mértékében fogjátok megtapasztalni a csodákat. Most az Ő közbenjárására áldalak meg titeket Szívem csodálatos, mindeneket felülmúló, lángoló, örök szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

A Szentlélek Úristen: „El nem tudjátok képzelni Mária közbenjáró erejét. Mennyire egy Jézussal. Elválaszthatatlanul egyek. Más ez az egység, mint a Fiúnak az Atyával való egysége, mert az öröktől fogva van, de Máriával az Atyaisten az embert beemelte a Szentháromság titkába. Mária által testesült meg Jézus, a Második Isteni Személy.

Nem vagytok képesek felfogni Mária méltóságát és kiválasztottságát, amely az Ő alázatából és engedelmességéből fakad. Jézus beteljesítette ezt az alázatot és engedelmességet a keresztfán. Mária pedig mindvégig szolgálóleány maradt, Aki soha nem lázadt az Atya akarata ellen, akkor sem, amikor a Szíve majd megszakadt a fájdalomtól, amikor Jézusát oly sok szenvedések közepette látta a keresztúton és a kereszten. Soha, semmilyen körülmények között nem szabad megbántanotok Jézust és Máriát, Akik oly sokat szenvedtek a ti megváltásotokért.”

Szentírási megerősítések: Mt 18, 3-4: „Jézus szólt” „Bizony, mondom nektek: ha meg nem tértek és nem lesztek olyanok, mint a kisgyerekek, nem mentek be a mennyek országába.”