2019. október 10. Az Úr Jézus…

 „Drága gyermekeim! Láthatjátok, mekkora káosz uralkodik a világban. Mindezt azért engedem meg, hogy mindenki tisztán lásson. Foglaljon állást, hogy melyik oldalra akar állni. Most a kívülállók is látni fogják, hogy ki mit képvisel.

Gyermekeim! A Szívem vérzik, amikor arra gondolok, hogy meg kell büntetnem ezt a bűnös világot. Amit Jónásnak mondtam, ma is úgy gondolom, hogy sajnálnom kell az embereket és mindazokat a javakat, amiket megtermeltek. De mondom nektek, sokkal, de sokkal nagyobb kár az, ha egy ember lelke elvész, mint az egész teremtett világ. Ezért haltam kínhalált a kereszten, hogy a lelkeket megmentsem. De most már annyira túláradt a bűn, és oly sok lelket ránt a gonosz a pokolba, hogy ezt meg kell állítanom. Mától fogva kitartóan azért imádkozzatok, hogy mielőbb jöjjek vissza erre a földre, és szám leheletével elsöpörjem a gonoszt. Dicsőségem tündöklésével mutassam meg a világnak, hogy Ki az igazi Krisztus, a Megváltó, Aki kereszthalálával megváltotta őket.

Amikor visszatérek, erről fogtok Engem megismerni: Sebeim, melyeket a keresztfán elszenvedtem, világító fényként, tündöklő rubinként fognak ragyogni dicsőséges Testemen. Ellenségeim akkor fülüket befogva, szemüket behunyva fognak ordítozni, mert nem akarják, hogy az igazság napfényre kerüljön. Akik magukat állítják az Én helyembe, mind meg fognak semmisülni. Olyanok lesznek, mint a hamu, amire ráfúj a szél: tovatűnnek, és még a nyomuk sem marad meg.

Gyermekeim! Azért imádkozzatok, hogy jöjjek vissza dicsőségben, és ítéljem meg a földet. Megújítom a föld színét, elkezdődik az ezer éves béke uralma. Szeretet és béke csókolgatják majd egymást. Akkor az embert visszahelyezem abba az eredeti állapotába, ahogyan Atyám megteremtette. Újra a Paradicsomkertben fognak lakni, Velem együtt lesznek azzal a különbséggel, hogy Én nem Istenemberi testben, hanem a Legméltóságosabb Oltáriszentségben leszek velük. Szentlelkemet kiárasztom rájuk, imádni fognak Engem oly tökéletes és igaz módon, ahogy még soha azelőtt. Az első keresztények imádása volt hasonló ahhoz, ami lesz.

Drága gyermekeim! Erre gondoljatok! A szeméttel ne foglalkozzatok! (Itt az eretnekségre és a tévtanításokra gondolt az Úr.) Ti a lelketekben szüntelenül dicsőítsetek és magasztaljatok Engem! Adjatok hálát mindenért, jóért és rosszért egyaránt! A világ megtisztítása és megbüntetése most a legszükségesebb azért, hogy végképp eltöröljem a bűnt és mindazt a szennyet, amit magával hozott. Ha ezt nem tenném, Engem végképp kiirtanának a föld színéről, és a sátán lenne az úr. Lucifert imádnák különböző rút formákban, neki mutatnának be áldozatot, odáig süllyednének, hogy még a saját, tiszta, ártatlan kisgyermekeiket is ennek a gonosz dögnek áldoznák. Pedig ők az Én ajándékaim. Intő jelek a világ számára, hogy nekik is ilyen tisztává kellene válni, mint a ma született gyermek, akit Én alkottam.

Gyermekeim! Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelketekben kárt nem tehetnek. Csak egyedül a bűntől féljetek! Ha üldöznek, olyan ékesszólást adok nektek Szentlelkem által, amibe nem tudnak belekötni, de mégis ki fognak irtani benneteket a föld színéről, mert Engem képviseltek, és terhükre vagytok.

Most sok olyan csodás jelnek lesztek tanúi, amik nem voltak, és nem is lesznek soha többé ezen a földön. Beteljesülnek a próféciák. Az égen olyan jelek lesznek, amelyek szimbolikusan jelzik a jelen helyzetet.

A két bolygó ütközése azt jelenti, hogy a jó és a rossz összeütközésbe kerül. A jó, az Isten örök törvénye, megsemmisíti a gonosz hatalmát.

A fénylő kereszt jele az égen az Én tündöklésemet és dicsőségemet jelenti, és a Megváltást, amely a kereszten történt. Előre jelzi, hogy visszajövök az ég felhőin dicsőségben, megítélni a világot.

A tűz, amellyel elhamvasztok minden bűnt és rosszat, azt jelenti, hogy Isten emésztő tűz, Aki szeretetének lángjával megsemmisíti a gyűlölet tüzét. A szeretet tüze magába alakít mindent.

Bár félelmetesek ezek az elemek, és a büntetések, törékeny testetek számára, amelyben nagyon sokan meg fognak halni, mégis örüljetek és ujjongjatok, hogy Isten megítéli ezt a világot, megsemmisíti a bűnt, hogy helyébe a szentséget tegye.

Ez a világ most vajúdik. Rá van nehezedve a sátán minden fortélya, téveszméje, gonoszsága, amivel el akarja veszíteni a lelkeket. Félelmetes harc dúl most a lelkekért. A gonosz démoni hordák mindent elkövetnek, hogy a gyanútlanokat csapdába ejtsék. A jóról elhitessék velük, hogy rossz, a rosszról, hogy jó. A szent angyalok viaskodnak a démonokkal értetek, de csak azoknak az embereknek a védőangyalai tudnak harcolni a démonok ellen, akik kiállnak az igazság mellett, és kérik Tőlem az üdvösséget. Ekkor Én megparancsolom szent angyalaimnak, hogy harcoljanak az ilyen lelkekért. Ezeket az embereket kiveszem a sátán közeléből, és megmentem még akkor is, ha megölnék őket.

Gyermekeim! Nem az számít, hogy itt meddig éltek, és hogyan, hanem csak az, hogy földi életetek után hová mentek. Törekedjetek lelketek megmentésére úgy, hogy megismeritek és megtartjátok törvényeimet! Ha hűségesek maradtok Hozzám, az örök boldogság lesz jutalmatok.

Minden imánál és szent gyakorlatnál tetszőbb Előttem, ha egy lélek kutatja és megteszi akaratomat. Ez a legnagyobb ima, ez maga az életszentség. Azért, mert általatok akarom megvalósítani örök tervemet, hogy meg tudjalak jutalmazni benneteket szolgálatotokért.

Kicsi gyermekeim! Én mindig veletek vagyok, hisz ezt ígértem: „Veletek maradok mindennap, a világ végezetéig.” Amikor elhagyatottaknak és magányosaknak érzitek magatokat, akkor vagyok veletek a legszorosabban egyesülve. Akkor a hitetekre van szükség, hogy erős hittel bízzatok Bennem, és ígéretemben. Amikor üldöznek titeket, és nehéz lesz sorsotok, ezekre gondoljatok! Aki Istenben bízik, soha meg nem szégyenül, mert Én örök vagyok, mindenható és hűséges.

Megáldalak titeket, Szívem túlcsorduló, végtelen, örök szeretetével, megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Máté 19, 28: „Jézus válaszolt”