2012. október 21. Szentségimádáson Jézus…

„Drága kislányom! Nagyon fáj Nekem minden bizalmatlanság. Sokkal jobban fáj, ha egy lélek nem bízik Bennem, mintha vétkezik de utána Bennem bízva bűnbánatot tart, és felkel bűnéből. Bízik irgalmas szeretetemben, mindenhatóságomban, megbocsátó üdvözítő szándékomban. Az ilyen lelkek vigasztalnak meg Engem. Értük imádkoztam: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek! Bízzatok irgalmas szeretetemben, jóságomban, üdvözítő mindenhatóságomban!

Drága gyermekeim! Nem mindenki üdvözül, aki azt mondja Nekem: Uram, Uram, csak az, aki Atyám törvényét megteszi. Vigyázzatok! Ne hagyjátok magatokat félrevezetni! Sok ugyanis köztetek a képmutató. Gyümölcséről ismeritek meg a fát. Csak az az ember hiteles, aki életpéldájával és cselekedeteivel is hirdeti az Evangéliumot. Aki mást tesz, mint ami a Szentírásban le van írva, azt ne kövessétek! Ismerjétek meg a Szentírást! Olvassátok el! Az Újszövetséggel kezdjétek! Ez legyen a mérce! Ehhez viszonyítsatok mindent! Embertársaitok viselkedését, és a magánkinyilatkoztatásokat is! Az az ember, aki tettekre váltja tanításomat, az életszentség útján halad előre. Az ilyet kövessétek! Az a magánkinyilatkoztatás, amely nem mond ellen a Szentírásnak, vagyis tartalmilag megegyezik vele, Tőlem származik. Az ilyen tanítást meg kell fogadni, és tettekre kell váltani! Ami ellenkezik a Szentírással, azt el kell vetni, mert az a sátántól jön. Gyermekeim! Mindezeket azért mondom nektek, mert ma sok tévtanító lépett fel a világban. Aki a saját dicsőségét és hasznát keresi, nem Tőlem van. Aki megtartja törvényeimet, és úgy hirdet Engem, az nagy lesz országomban. Az ilyen ember hiteles. Őt kövessétek! Én vagyok az út, az igazság és az élet. Péternek mondtam: Péter vagy te, azaz kőszikla, rád építem Egyházamat. A pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Ez azt jelenti, hogy csak a Péter és utódai által vezetett Egyházon nem tudnak erőt venni a pokol kapui. Miért? Azért, mert egyedül itt vagyok jelen a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Kereszthalálommal Én győztem le a sátánt. „Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét.” (Jn.12,31) A sátán csak annyit tehet, amennyit Én, az Isten megengedek neki. Egyházamat, és annak tagjait Én Magam védelmezem feltámadott Testemmel és Véremmel, Aki jelen vagyok a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Ezért mondtam: a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Ha le akarjátok győzni a sátánt, járuljatok gyakran a szentségekhez! Havonta, vagy gyakrabban gyónjatok, és lehetőleg naponta áldozzatok! Ha élő hittel és tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor biztosak lehettek benne, hogy a sátán soha sem tud elbuktatni benneteket. Én Magam védelek meg titeket, mint saját dicsőségemet. Ne álljatok szóba a sátánnal! Ezt úgy tudjátok megtenni, ha szüntelen imádkoztok. Ezt kértem tőletek az Evangéliumban. A szüntelen ima ez: állandóan Isten jelenlétében élni, dolgozni, pihenni és imádkozni. A kötött imákban, pl. rózsafüzér, elmélkedni. A kötetlen imákban dicsőíteni, hálát adni, és kérni úgy, ahogy a Szentlélek Maga imádkozik bennetek. Ő tudja, mi az Isten akarata, és közben tud járni a lelkekért.

Így kérjetek Engem: Úr Jézus! Te, Aki meghaltál és feltámadtál a mi üdvösségünkért, kérünk Téged, hogy világosítsd meg minden ember elméjét, hogy keressen, és megtaláljon Téged, az egyetlen Üdvözítőt! Fogadja be a hit kegyelmét! Nyerje el Tőled a tisztán látást! Lépjen rá az üdvösség útjára! Csak Téged szolgáljon, imádjon, dicsőítsen, és Neked hálát adjon! Ebben mindhalálig kitartson és üdvözüljön! Ámen.

Ha így kértek Engem, sok embernek megadom a megtérés és a végső állhatatosság kegyelmét. Bízzatok Bennem! Aki Belém veti bizodalmát, meg nem szégyenül. Erre áldalak meg benneteket kicsi gyermekeim az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Drága gyermekeim! Mindazok a lelkek, akik együttműködnek kegyelmemmel, bármit kérnek, megadom nekik, ami az üdvösségükre szolgál. Egyet kérek csak tőletek: legyetek hűségesek mindhalálig! Szeressetek Engem lángolóan, és kérjetek Tőlem sok lelket! Ha ezt teszitek, nagyon megdicsőítitek Nevemet, Én pedig az örök élet kimondhatatlan boldogságával jutalmazlak meg benneteket. Erre áldalak meg titeket kicsi gyermekeim, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Ima a Szentlélek által:

„Imádott Istenem! Te ott függsz a keresztfán. Én, a Te tanítványod, kereszted alatt állok. Mellettem Szent Édesanyád, Akit nekem adtál: „Íme, a te Anyád.” A másik oldalamon Szent János apostol, akit testvéremnek adtál. Így osztozom gyászukban. Siratlak Téged, Aki úgy szerettél, hogy az életedet adtad értem. De ezzel nem érted be. Harmadnapra feltámadtál. Sőt, köztünk maradtál. Feltámadott Testeddel és Véreddel táplálsz nap, mint nap bennünket a Szent Eukarisztiában. Bűneinket Neked gyónjuk meg, és Te oldozol fel bennünket felszentelt papjaid által. Mily nagy kincs az Egyház, mily drága kincs, amelyért legszentebb Testedet áldoztad, és Véredet ontottad a keresztfán! Szeressük és tiszteljük az Egyházat, amelyet az Isten egyszülött Fia, a mi drága Megváltónk szentnek alkotott! Szentnek és szeplőtelennek. Egészen olyannak, mint Máriát, az Ő drága Szent Édesanyját. Ha mégis találunk rajta itt-ott szeplőt, foltot, az a sátán műve. Imádsággal és böjttel le tudjuk győzni. De az Egyháznak soha ne fordítsunk hátat! Nagy árat fizetett érte drága Megváltó Krisztusunk, és egyedül itt, a katolikus Egyházban kaphatjuk meg azt a két szentséget, amely nélkülözhetetlen védőpajzs nap, mint nap a sátán elleni nagy harcban: a bűnbocsánat szentségét, és a legszentebb Oltáriszentséget. E kettő visz el bennünket az örök életre. Imádkozzunk Egyházunkért, az egységért, a pápáért, papjainkért, szerzeteseinkért, és minden hívőért, hogy hiteles életükkel hirdessék a Szent Evangéliumot Isten nagyobb dicsőségére! Ámen.

Hőn imádott drága Szent Uram! Imádlak Téged szívem, lelkem minden erejéből! Úgy akarlak Téged szeretni, ahogy Te szerettél, amikor értem a keresztfára mentél! Kérlek, add meg nekem azt a szeretetet, amely Téged eljuttatott odáig, hogy az életedet áldoztad értem! Kérlek, boríts be engem Szent Véred erejével, hogy mindhalálig kitartsak az Irántad való szeretetben és hűségben! Ámen.”