2012. december 4. Szentségimádáson Jézus…

„Drága gyermekeim! Az idő rövid. Készüljetek! Öltsétek magatokra fegyvereimet, amelyeket számotokra rendeltem. Ezek: a hit, az ima, a Szentgyónás, a Szentáldozás és a Szentségimádás. Ha ezekkel éltek, tehetetlen lesz veletek szemben a sátán. Nem tud nektek ártani, mert ti, akik szüntelenül éltek a szentségekkel, az Én szent fényemben tündököltök. Én ragyogok át a lelketeken, Akit a szívetekbe fogadtatok, a legszentebb áldozatban. A kenyér ugyanis az Én drága Szent Testem, a bor az Én Vérem. Ezt kínálom fel nektek minden Szentmisében, amely az Én áldozatom vértelen megújítása, a ti megváltásotok.

Drága gyermekeim! Készüljetek! Készítsétek a szíveteket! Éljetek szüntelen készenlétben! Akkor nem ér titeket meglepetés. Ha meg is kell halnotok, az örök életetek kezdetét jelenti. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de semmi egyebet nem tudnak tenni. Attól féljetek, aki a testet a lélekkel együtt a pokolba taszíthatja. Ez pedig maga a sátán, az Én ellenfelem. De ha ti Engem, a Megváltót hordoztok a szívetekben, nincs félni valótok, mert Én Mindenható vagyok. Megőrizlek titeket minden bűntől. Mert egyedül csak a bűn távolíthat el titeket Tőlem.

Gyermekeim! A jelszavatok ez legyen: Inkább meghalni, mint vétkezni! Ha így éltek, akkor már a földön a mennyország örömét élvezhetitek. Azért, mert a menny egybeforr a földdel, de csak az életszentségben élőkkel. Minden itt kezdődik el. Olyan ez, mint a magzat megfoganása. Ti is, ha Engem választotok, és igyekeztek tanításomat tettekre váltani, akkor halálotok pillanata égi születésnapotok lesz. Úgy jöttök ki romlandó porsátor testetekből, mint csecsemő anyja méhéből. Ez megszületik a földre, ti pedig megszülettek a mennyre. Minden ilyen egyszerű. Az Én tanításom azért ilyen egyszerű, hogy még a legegyszerűbb írástudatlan emberek is megértsék. Első tanítványaim egyszerű halászok voltak. Közülük némelyek még írni, olvasni sem tudtak. De hittek Istenben. Látták csodáimat, és elismerték, hogy Isten Fia vagyok. Ma is az egyszerű lelkeknek nyilatkoztatom ki Magamat. A kisded lelkűeknek. Azoknak, akiket nem fertőzött meg a gőg, az önhittség, a hiú dicsőségvágy. Ők még egészen tiszták. A hitük tele van halhatatlansággal, a lelkük alázattal, és a szívük lángol az Irántam való szeretettől. Az ilyen lelkekben telik kedvem, az övéké a mennyek országa. Ti is, akik még kerestek Engem, öltsétek magatokra az egyszerűséget és az alázatot! Így közeledjetek Hozzám! Ha ilyen lelkülettel hisztek Bennem, és szerettek Engem, nektek is kinyilatkoztatom Magamat. Titeket is meghívlak követésemre, a keresztútra, amelynek a vége a mennyország. Igyekezzetek végigmenni a szűk ösvényen, az önmegtagadás és a kereszthordozás útján, mert ez visz az örök életre. A szűk ösvény azt jelenti, hogy hűségesen kitartotok állapotbeli kötelességetekben. Abban, amire Én hívtalak meg benneteket. Aki édesanya, vagy édesapa, ne keressen magának új utakat, hanem maradjon meg kötelessége teljesítésében! Az új út ugyanis önzés, szeretetlenség, amely a kárhozatra visz. Ugyanígy, aki pap, vagy szerzetes, tartson ki hivatásában mindhalálig, és dolgozzon saját életszentségén, hogy általa megszenteljen másokat! Az igazi keresztény az, akinek a puszta jelenléte sugallja, hogy van Isten. Az ilyen ember mellett a pogányok megtérnek, a gyengék megerősödnek. Ugyanis Én Magam vonzom általa Istenhez a lelkeket. Ha így éltek, ragyogni fogtok országomban, miként a csillagok, és kimondhatatlanul boldogok lesztek. Nincs nagyobb boldogság a földön, mint Isten törvényei szerint élni, és Őt szolgálni. Ha így éltek, nagyon gazdagon érkeztek meg országomba, rengeteg lélek megmentőjévé teszlek benneteket, és százszoros termést hoztok.

Gyermekeim! Gondolkozzatok el ezen: ha Én a Véremet ontottam azért, hogy nektek megszerezzem az üdvösséget, és létre hozzam az Egyházat, amelyben megszentellek benneteket, akkor ez a legfontosabb cselekedet. Nektek is oda kell adni az életeteket testvéreitek üdvösségéért. Egész életetekkel ezt a célt kellene szolgálni. Ne hagyjátok, hogy a sátán eltántorítson benneteket e szent, odaadott, Istennek átadott élettől! Mondom nektek, nincs ennél dicsőbb, magasztosabb és fontosabb feladat. Tartsatok ki mindhalálig az imában, az Evangélium terjesztésében, a lelkeket vezessétek Hozzám, és áldozataitok által mentsétek meg őket! Gyakoroljátok mindenkivel az önzetlen, tiszta szeretet jócselekedeteit! Különösen hittestvéreitekkel, hogy dicsőítsék Nevemet, és hálát adjanak Nekem miattatok. Ha így éltek, elnyeritek az örök boldogságot, amelyet szem nem látott, fül nem hallott, emberi elme fel nem foghat, mert Isten azoknak készítette, akik Őt szeretik. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”